UA-138678613-1

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Grodziec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.grodziec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-23
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-23

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. część plików nie jest dostępnych cyfrowo, (powód: Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word, lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.)
  2. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wiesława Szeflińska , adres e-mail: wieslawa.szeflinska@grodziec.pl , telefon: 63 248 55 00 wew. 29.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Wejścia do budynków nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych

Dostosowanie korytarzy

Korytarze nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych

Dostosowanie schodów

Schody nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Przy wejściach do budynku nie ma pochylni.

Dostępność platform

Przy wejściach do budynku nie ma platform.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Za budynkiem znajduje się parking z możliwością parkowania osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

W miarę możliwości pliki w formacie PDF zostaną przekonwertowane do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2020 07:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 252
23 marca 2020 11:51 (Radosław Matecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 marca 2020 11:49 (Radosław Matecki) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
23 marca 2020 11:46 (Radosław Matecki) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany