UA-138678613-1

Ławników

Ogłoszenie o naborze uzupełniającym kandydatów na ławników sądowych z Gminy Grodziec na kadencję 2020-2023 do Sądu Rejonowego w Koninie w liczbie 1 osoby

Grodziec, dnia 7 listopada 2019 roku

OGŁOSZENIE

o naborze uzupełniającym kandydatów na ławników sądowych z Gminy Grodziec na
kadencję 2020-2023
do Sądu Rejonowego w Koninie w liczbie 1 osoby

   Na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) Wójt Gminy Grodziec informuje o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Koninie na kadencję 2020-2023.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin:

 1. prezesi właściwych sądów;
 2. stowarzyszenia;
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonujący wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz.1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

   Ww. dokumenty wymienione w punktach powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli  dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście. Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie
i rozporządzeniu, lub które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu określonego w art. 162 § 1 ustawy (czyli po dniu 22 listopada 2019 r.) pozostawia się bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Wzory kart zgłoszeń kandydata na ławnika dostępne są w:

1) w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 7,

2) na stronie BIP Urzędu Gminy Grodziec:  www.bip.grodziec.pl

3) na stronie internetowej Urzędu Gminy Grodziec: www.grodziec.pl

4) na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Grodziec pokój nr 7 do dnia 22 listopada 2019 r. w godzinach urzędowania oraz za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec (decyduje data stempla pocztowego).

                                                                                                 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.11.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Szynkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 listopada 2019 14:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 396
08 listopada 2019 14:26 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [oswkandydataprzestepstwo.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 14:26 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [oswkandydatawladzarodzicielska.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 listopada 2019 14:25 (Radosław Matecki) - Usunięcie załącznika [oswkandydataprzestepstwo.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany