UA-138678613-1

Komunikaty (2013)

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o konsultacjach

Grodziec, dnia 07 listopada 2013 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2014” Na pods

OGŁOSZENIE O KONKURSIE dotyczącym przyznania dotacji przeznaczonej na:Dotacja dla Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Grodziec

Zarządzenie Nr RG.0050.157.2013 Wójta Gminy Grodziec z dnia 10.10.2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych na terenie Gminy Grodziec przez spółki wodne. Na podstawie § 1 ust. 4 § 4 pkt 4 i §7 Uchwały Nr XII/68/2011 Rady Gminy Grodziec z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia...

Postanowienie Wójta Gminy Grodziec RG.6220.1.2013

Grodziec, dn. 18 września 2013r. RG.6220.1.2013 P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informa

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6220.1.2013

Grodziec, dn. 18 września 2013r. RG.6220.1.2013 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 33 ust. 1, 74 ust 3 ustawy z dnia 3

Zatrzymaj banner przewijany