UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenie „DOBRY START” na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy Grodziec informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia” DOBRY START” na okres zasiłkowy (2020/2021) będą przyjmowane: - elektronicznie od 1 lipca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych, - tradycyjnie (w wersji papierowej)...

Informacja dotycząca składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2020 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie...

Informacja dotycząca składania wniosków o specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy 2020/2021

Wójt Gminy w Grodźcu informuje, że od 1 listopada 2020 r. w świadczeniach rodzinnych rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy 2020/2021. Wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2020 r. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do specjalnego...

Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie Gminy Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada 2020 roku na terenie Gminy Grodziec. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia...

12 czerwca 2020 roku - Urząd Gminy w Grodźcu nieczynny

INFORMACJA Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Grodziec nr OR.120.9.2020 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święta przypadające w soboty informuję, że w dniu

Otwarty Konkurs: „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportu w Gminie Grodziec”.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki pn. „Wspieranie i upowszechnianie rozwoju kultury fizycznej i sportuw Gminie Grodziec”.

Nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie robót obejmujących bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, realizowanych ze składek członkowskich na terenie Gminy Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla spółek wodnych na dofinansowanie robót obejmujących bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, realizowanych ze składek członkowskich na terenie Gminy Grodziec. Wniosek należy złożyć...

ZAPROSZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W ROKU 2020.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wójt Gminy Grodziec ZAPRASZA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3 UST. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania osób na członków...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

WÓJT GMINY GRODZIEC informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 10.12.2019 r. do 31.12.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym. Szczegółowe informacje można u

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „W Hołdzie Nowonarodzonemu- Grodzieckie Kolędowanie 2019”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji „Aktywni Grodziec” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Kwiatowa 10, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „W Hołdzie Nowonarodzonemu- Grodzieckie Kolędowanie 2019” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Zatrzymaj banner przewijany