UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6733.1.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 18 maja 2017 roku IP.6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RP.6220.8.14.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodźcu na działce numer 529/2 obręb Grodziec Gmina Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 08 maja 2017 roku RP.6220.8.14.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administ

Otwarty konkurs: Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty pn. konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2017 roku w formie wsparcia pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6733.1.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 04 maja 2017 roku IP.6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu post

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu z udziałem społeczeństwa

Grodziec, dnia 28.04.2017 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczne powitanie lata”.

Stowarzyszenie „Koło Kobiet” z siedzibą w m. Biskupice 59, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Muzyczne powitanie lata” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) zwanej w...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6733.1.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Grodziec, dnia 11 kwietnia 2017 roku IP.6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RP.6220.8.11.2016 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodźcu na działce numer 529/2 obręb Grodziec Gmina Grodziec

Grodziec, dnia 28 marca 2017 roku RP.6220.8.11.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku

Zatrzymaj banner przewijany