UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Otwarty Konkurs: ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2017”

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w Gminie Grodziec pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2017”.

Informacja – „Małe Granty”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Gmina Grodziec może zlecić, na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RP.6220.8.8.2016 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Grodziec, dnia 06 marca 2017 roku RP.6220.8.8.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administ

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania

Grodziec, dnia 24 lutego 2017 roku RP.6220.7.8.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodek

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Grodziec, dnia 14 lutego 2017 roku RP.6220.7.6.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ro

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 31.01.2017 r. do 20.02.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój...

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2017.

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2017.

Zatrzymaj banner przewijany