UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Otwarty Konkurs: ”Lokalnie i Tradycyjnie”.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn. „Lokalnie i Tradycyjnie”.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

WÓJT GMINY GRODZIEC informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 14.05.2019 r. do 04.06.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy miejsc pod ustawienie kontenerów na odzież.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: "Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GKRPA.0050.25.2019 Wójta Gminy Grodziec z dnia 18 kwietnia 2019 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicz

Otwarty Konkurs: ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie edukacji oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich wypoczynek pn. ”OSP nie tylko ratuje, ale także edukuje”.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

WÓJT GMINY GRODZIEC informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 02.04.2019 r. do 24.04.2019 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ref

Informacja - zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy pokój Nr 5 (przy kasie) można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku Termin składania wniosków: od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 należy złożyć odpowiedni wniosek do

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Grodziec, dnia 22 stycznia 2019 roku IP.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C

Zatrzymaj banner przewijany