UA-138678613-1

Komunikaty (2018)

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 11.09.2018 r. do 03.10.2018 r. następujące wykazy: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do dzierżawy; Szczegółowe informacje można uzyska

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu postanowienia nr IP.6220.2.2018 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 17 sierpnia 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjne

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4obręb Grady Stare, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 14 sierpnia 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec...

Informacja

W najbliższym czasie w poszczególnych sołectwach Gminy Grodziec odbędą się zebrania wiejskie, których tematem będą sprawy dotyczące: projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4 obręb Grady Stare, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 25 czerwca 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14

Zatrzymaj banner przewijany