UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Informacja - zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy pokój Nr 5 (przy kasie) można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku Termin składania wniosków: od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 należy złożyć odpowiedni wniosek do

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Grodziec, dnia 22 stycznia 2019 roku IP.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z dniem 1 stycznia 2019 roku zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła należy wystąpić z wnioskiem do Kierowni

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji dla Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” w ramach tzw. „Małego grantu”.

Gmina Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 07 grudnia 2018 r. IP.525.4.2018 OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec informuje, iż uznając celowość oferty dotyczącej realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi „Wielołęczanki” z siedzibą w m. Wielołęka 55, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wielołęczanki robią Mikołajki 2!” – spotkanie integracyjne dla dzieci z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zatrzymaj banner przewijany