UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej”.

Stowarzyszenie „Aktywni w muzyce, aktywni w społeczeństwie” z siedzibą w m. Królików 78B, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 11.09.2018 r. do 03.10.2018 r. następujące wykazy: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do dzierżawy; Szczegółowe informacje można uzyska

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu postanowienia nr IP.6220.2.2018 o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 17 sierpnia 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjne

Zatrzymaj banner przewijany