UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Informacja

W najbliższym czasie w poszczególnych sołectwach Gminy Grodziec odbędą się zebrania wiejskie, których tematem będą sprawy dotyczące: projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4 obręb Grady Stare, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 25 czerwca 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.40.2018 Grodziec, dnia 01.06.2018 r. MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XL nadzwyczajną sesję Rady Gmi

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr GKRPA.0050.282.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2018 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 23 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy &n

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki na działce numer ewidencyjny 250, obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. D

Zatrzymaj banner przewijany