UA-138678613-1

Komunikaty (2018)

Wybierz rok

Informacja dla rolników

Informacja Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku Termin składania wniosków

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o umorzeniu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I

Informacja - Punktu Bezpłatnej Obsługi Prawnej

Grodziec, 23.01.2018 r. INFORMACJA Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 26 stycznia 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00. /-/ Anna Andrzejewska W&oacut

ZAPROSZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1817) DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W ROKU 2018.

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2018. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy...

Zatrzymaj banner przewijany