UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec...

Informacja

W najbliższym czasie w poszczególnych sołectwach Gminy Grodziec odbędą się zebrania wiejskie, których tematem będą sprawy dotyczące: projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4 obręb Grady Stare, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 25 czerwca 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.40.2018 Grodziec, dnia 01.06.2018 r. MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XL nadzwyczajną sesję Rady Gmi

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr GKRPA.0050.282.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2018 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 23 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zatrzymaj banner przewijany