UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 23 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy &n

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki na działce numer ewidencyjny 250, obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. D

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4 obręb Grady Stare, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Koncert wokalno-instrumentalny „Kochana Mamo- Grodziec śpiewa Mamie w dniu jej święta”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji „Aktywni Grodziec” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Kwiatowa 10, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Koncert wokalno-instrumentalny „Kochana Mamo- Grodziec śpiewa Mamie w dniu jej święta” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn.: „Lokalnie i Tradycyjnie”.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)...

Zatrzymaj banner przewijany