UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy &n

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki na działce numer ewidencyjny 250, obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. D

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4 obręb Grady Stare, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania a

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Koncert wokalno-instrumentalny „Kochana Mamo- Grodziec śpiewa Mamie w dniu jej święta”.

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Edukacji „Aktywni Grodziec” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Kwiatowa 10, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. Koncert wokalno-instrumentalny „Kochana Mamo- Grodziec śpiewa Mamie w dniu jej święta” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie kultury, integracji społeczeństwa oraz rozwoju społeczności lokalnej pn.: „Lokalnie i Tradycyjnie”.

Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300)...

ZARZĄDZENIE NR IP.0050.269.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości listę nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 27.03.2018 r. do 18.04.2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój...

Zatrzymaj banner przewijany