UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR IP.0050.269.2018 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości listę nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 27.03.2018 r. do 18.04.2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój...

Zarządzenie Wójta Gminy Grodziec w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych na terenie Gminy Grodziec przez spółki wodne.

Zarządzenie Nr IP.0050.268.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 26.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dofinansowanie zadań realizowanych na terenie Gminy Grodziec przez spółki wodne. Na podstawie

Otwarty Konkurs: ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2018”

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie kultury fizycznej i turystyki w tym wspierania rozwoju sportu w Gminie Grodziec pn. ”Finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Grodziec w roku 2018”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Gmina Grodziec działając zgodnie z art. 33 ustawy z...

Informacja

Grodziec, 13.02.2018 r. INFORMACJA Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 14 lutego2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 16 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 06.02.2018 r. do 27.02.2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój...

Informacja dla rolników

Informacja Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku Termin składania wniosków

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o umorzeniu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I

Zatrzymaj banner przewijany