UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

Informacja

Grodziec, 13.02.2018 r. INFORMACJA Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 14 lutego2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 16 lutego 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 06.02.2018 r. do 27.02.2018 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój...

Informacja dla rolników

Informacja Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy w pokoju Nr 16 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku Termin składania wniosków

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o warunkach zabudowy

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o umorzeniu prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 24 stycznia 2018 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I

Informacja - Punktu Bezpłatnej Obsługi Prawnej

Grodziec, 23.01.2018 r. INFORMACJA Informujemy, iż Punkt Bezpłatnej Obsługi Prawnej w Grodźcu w dniu 24 stycznia 2018 r. (środa) będzie nieczynny, będzie natomiast czynny w piątek 26 stycznia 2018 r. w godzinach 10.00 – 14.00. /-/ Anna Andrzejewska W&oacut

ZAPROSZENIE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH ORGANIZACJE POZARZĄDOWE LUB PODMIOTY WYMIENIONE W ART. 3. UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (T.J. DZ. U. Z 2016 R. POZ. 1817) DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT W ROKU 2018.

Zaproszenie osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w roku 2018. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 30 listopada 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwe

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 21 listopada 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E

Zatrzymaj banner przewijany