UA-138678613-1

Komunikaty

Wybierz rok

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 13.06.2017 r. do 04.07.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6733.1.2017 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 18 maja 2017 roku IP.6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RP.6220.8.14.2016 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Grodźcu na działce numer 529/2 obręb Grodziec Gmina Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 08 maja 2017 roku RP.6220.8.14.2016 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administ

Otwarty konkurs: Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym.

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty pn. konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec w 2017 roku w formie wsparcia pn. „ Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6733.1.2017 o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 04 maja 2017 roku IP.6733.1.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu post

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu z udziałem społeczeństwa

Grodziec, dnia 28.04.2017 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu z udziałem społeczeństwa Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

Zatrzymaj banner przewijany