UA-138678613-1

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, dnia 29 września 2017 roku

IP.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  G R O D Z I E C

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

    Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017.1073) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Biura Obsługi Inwestycji ROLWOD-PLUS, ul. Leśna 21A, 62-513 Brzeźno z dnia 25 września 2017 roku (data wpływu do Urzędu Gminy Grodziec- 27 września 2017 roku) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na:

budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa i ul. Spacerowa na działkach:

obręb Grodziec

2566, 2567, 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2569, 2594, 2595, 2598, 2596, 154/8, 2597, 5183/1, 2599, 5184/3, 636, 638/2, 630, 629, 628, 635, 632, 631/1, 631/2, 625, 624, 562/1, 562/3, 562/4, 562/5, 562/11, 562/12, 562/9, 562/7, 562/13, 562/14, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 622/2, 622/1, 621/22, 621/7, 621/4, 621/2, 573, 572, 571/20, 617/2, 568, 563, 564, 561, 559, 558, 557, 566, 576/2, 578, 584, 556/4, 555/2, 554, 585/1, 553, 552, 551, 550/2, 550/1, 549, 548, 547, 546, 544/1, 588/1, 588/2, 588/6, 588/7, 588/8, 575, 587/1, 586/1, 582, 583/1, 571/1, 571/2, 595, 574/2, 594/2, 594/1, 592/4, 592/3, 592/1, 597, 589, 590, 591

obręb PGR Grodziec

2461/36, 2461/37, 2461/38, 2468, 2469/3, 2469/4, 2469/20, 2469/1, 2469/19, 2466 

obręb Junno

436/1, 492, 491, 490, 489, 493/3, 493/4, 495/2, 495/3, 497/1.

    W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                

    Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano Sołtysom Sołectw Grodziec i Junno z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

  Z up. Wójta Gminy Grodziec 

     /-/ Wiesława Szeflińska
Zastępca Wójt Gminy Grodziec

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.09.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 października 2017 13:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 760
03 października 2017 13:09 (Radosław Matecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2017 13:08 (Radosław Matecki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany