UA-138678613-1

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, dnia 04 października 2017 roku

IP.6733.2.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  G R O D Z I E C

o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

    Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U.2017.1257) podaje się do publicznej wiadomości, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodziec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec zamieszczono projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na:                                                                                                                 

budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodziec, ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa i ul. Spacerowa na działkach:

obręb Grodziec

2566, 2567, 2565, 2564, 2563, 2562, 2561, 2560, 2559, 2558, 2557, 2569, 2594, 2595, 2598, 2596, 154/8, 2597, 5183/1, 2599, 5184/3, 636, 638/2, 630, 629, 628, 635, 632, 631/1, 631/2, 625, 624, 562/1, 562/3, 562/4, 562/5, 562/11, 562/12, 562/9, 562/7, 562/13, 562/14, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 622/2, 622/1, 621/22, 621/7, 621/4, 621/2, 573, 572, 571/20, 617/2, 568, 563, 564, 561, 559, 558, 557, 566, 576/2, 578, 584, 556/4, 555/2, 554, 585/1, 553, 552, 551, 550/2, 550/1, 549, 548, 547, 546, 544/1, 588/1, 588/2, 588/6, 588/7, 588/8, 575, 587/1, 586/1, 582, 583/1, 571/1, 571/2, 595, 574/2, 594/2, 594/1, 592/4, 592/3, 592/1, 597, 589, 590, 591

obręb PGR Grodziec

2461/36, 2461/37, 2461/38, 2468, 2469/3, 2469/4, 2469/20, 2469/1, 2469/19, 2466 

obręb Junno

436/1, 492, 491, 490, 489, 493/3, 493/4, 495/2, 495/3, 497/1.

    W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                                

    Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano Sołtysom Sołectw Grodziec i Junno z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Z up. Wójta Gminy Grodziec 

/-/ Wiesława Szeflińska
Zastępca Wójt Gminy Grodziec

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.10.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 października 2017 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 795
06 października 2017 12:00 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [mapy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2017 11:58 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [decyzja.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
06 października 2017 11:57 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [wyniki.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany