UA-138678613-1

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6220.2.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki na działce numer ewidencyjny 250, obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 17 września 2018 roku

IP.6220.2.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J TA  G M I N Y G R O D Z I E C


           
Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2017.1405 ze zm.),

 
Wójt Gminy Grodziec podaje do publicznej wiadomości, że:


w dniu 17 września 2018 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki na działce numer ewidencyjny 250, obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Koninie i Dyrektorem Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Grodźcu, pokój nr 11 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano Sołtysowi Sołectwa Łagiewniki z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

                                              

 

                                                                                                                   Wójt Gminy Grodziec

                                                                                                                 /-/ Anna Andrzejewska

                                                                              

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.09.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2018 08:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 537
20 września 2018 08:34 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2018 08:33 (Joanna Rowińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany