UA-138678613-1

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie placu targowego w zakresie wykonania stanowisk handlowych pod wiatą o konstrukcji stalowej, stanowisk handlowych na wolnym powietrzu, budowy szaletu oraz parkingu dla samochodów osobowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 327/4 obręb Grodziec Gmina Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 11 grudnia 2018 roku

IP.6733.2.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E
W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

   Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.1073 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek HIGHWAY Maria Urbaniak, Os. Wyzwolenia 4/5, 62-700 Turek działającego w imieniu Gminy Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie placu targowego w zakresie wykonania stanowisk handlowych pod wiatą o konstrukcji stalowej, stanowisk handlowych na wolnym powietrzu, budowy szaletu oraz parkingu dla samochodów osobowych na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numer 327/4 obręb Grodziec Gmina Grodziec.
    W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.
   Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

   Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano Sołtysowi Sołectwa Grodziec z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Anna Andrzejewska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 531
13 grudnia 2018 11:31 (Radosław Matecki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 11:30 (Radosław Matecki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany