UA-138678613-1

Referat Gospodarki Komunalnej

Do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej należą sprawy:
1. Z zakresu gospodarki wodno-ściekowej
1) nadzorowania inwestycji i eksploatacji obiektów i urządzeń związanych z ochroną
Środowiska (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, stacje uzdatniania wody,
wodociągi),
2) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych (KPOŚK),
3)planowanie i realizacja inwestycji w zakresie rozbudowy wodociągów, kanalizacji i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy.
2. Z zakresu inwestycji i infrastruktury technicznej:
1) przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczania dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
2) projektowanie przebiegu dróg,
3) budowa, modernizacja dróg, ulic, chodników i mostów,
4) zarządzanie drogami (w tym zimowe utrzymanie dróg) i bieżące naprawy dróg,
5) określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
6) koordynacja i obsługa we współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych, organizacji ruchu drogowego, bezpieczeństwa na drogach, oznakowania dróg i ulic, utrzymania wiat przystankowych,
7) funkcjonowanie oświetlenia ulicznego, komunikacji pasażerskiej, łączności telekomunikacyjnej,
8) wykonywanie zadań Gminy jako organizatora lokalnego rynku energetycznego - zgodnie z przepisami prawa energetycznego:
a) planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa na obszarze Gminy,
b) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Gminy,
c) finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Gminy.
9) prowadzenie ewidencji dróg, mostów i przepustów,
10) utrzymanie i remonty urządzeń i obiektów komunalnych,
11) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, zaawansowania przebiegu zadań inwestycyjnych, zaangażowania środków finansowych, wniosków, programów, opracowań i bieżących informacji o realizacji zadań z zakresu inwestycji, utrzymania i remontów infrastruktury technicznej obiektów i urządzeń komunalnych,
3. Z zakresu gospodarki mieniem komunalnym - prowadzenie gospodarki gruntami i mieniem komunalnym, a w szczególności związane z:
1) gospodarowaniem i zarządzaniem komunalnymi gruntami, gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, a także ustalaniem ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich, opłat adiacenckich, planistycznych, organizowaniem przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy,
2) prowadzeniem rejestru sprzedaży mieszkań i gruntów,
3) nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,
4) prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego i sporządzaniem okresowych informacji o jego stanie,
5) tworzeniem zasobu gruntów i gospodarowanie nim- zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa,
6) prowadzeniem spraw związanych z rekultywacją gruntów;
7) prowadzeniem spraw dotyczących zabytków.
4. Z zakresu ochrony środowiska i rolnictwa – prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:
1) ochrony i kształtowania środowiska, w tym:
a) zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów,
b) ewidencji pomników przyrody,
c) ochrony drzew, krzewów, stref zieleni, parków, wód, powietrza,
d) realizacji przepisów dotyczących utrzymania porządku i czystości w Gminie oraz organizacji bieżącego utrzymania porządku i czystości, w tym:
- przygotowywanie projektów uchwał w zakresie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
- przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości oraz ich weryfikacja,
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
- prowadzenie sprawozdawczości z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,
- współpraca z przedsiębiorstwem odbierającym odpady w zakresie świadczonej usługi,
e) zezwoleń na utrzymanie psów rasy agresywnej,
f) prowadzeniem edukacji ekologicznej,
g) współpracą ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt, ochroną zwierząt,
h) zadań związanych z finansowaniem pochodzącym z Funduszu Ochrony Środowiska,
2) ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:
a) przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
b) wyłączania gruntów z produkcji,
c) rolniczego wykorzystania gruntów,
3) gospodarki wodnej, melioracji i konserwacji urządzeń melioracyjnych, współpracy ze spółkami wodnymi,
4) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych, roślinnych,
5) różnych spraw rolnych dotyczących współpracy z rolnikami i podmiotami zajmującymi się rolnictwem i jego obsługą,
6) współdziałania ze służbami doradczymi w zakresie upowszechniania i wdrażania postępu w rolnictwie,
7) organizacja prac komisji powołanych do szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych wskutek klęsk żywiołowych,
8) współpracy z sołectwami w sprawach związanych z rolnictwem, ochroną środowiska, a w szczególności gospodarką odpadami,
9) nasiennictwa, zalesień, zadrzewień,
10) łowiectwa,
11) utrzymania zieleni gminnej,
12) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamba, przydomowe oczyszczalnie ścieków),
5. Z zakresu gospodarki komunalnej i lokalowej w szczególności dotyczące:
1) administrowania, gospodarowania i zarządzania gminnym zasobem lokalowym oraz gruntami,
2) przyznawania lokali mieszkalnych,
3) stawek czynszów i opłat za lokale i grunty,
4) tworzenia i utrzymywania terenów zielonych,
5) targowiska gminnego;
6. Z zakresu działalności gospodarczej:
1) przyjmowanie wniosków dotyczących wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej celem przekazania do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
2) wydawanie zezwoleń w zakresie transportu zbiorowego,
3) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Stanowiska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Inspektor

Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej / Inspektor

Inspektor

Referent

Konserwator instalacji urządzeń wodociągowych

Konserwator instalacji urządzeń wodociągowych

Konserwator obiektów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Grodziec oraz instalacji urządzeń wodociągowych

Kierowca ciągnika

Pracownik gospodarczy

Pracownik gospodarczy

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2016 15:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 3191
03 lutego 2020 15:23 (Radosław Matecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej / Inspektor.
24 września 2019 10:27 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Referent.
06 lutego 2019 09:01 (Radosław Matecki) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
Zatrzymaj banner przewijany