UA-138678613-1

Referat Finansów

Do zadań Referatu Finansów należą sprawy:
1. Z zakresu finansów i księgowości budżetowej:
1) koordynowanie prac związanych z planowaniem i ustalaniem projektu budżetu Gminy oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie absolutorium wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
2) sporządzanie okresowych analiz, informacji, sprawozdań budżetowych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej,
3) sporządzanie rocznych bilansów, rachunku zysku i strat i zestawień zmian w funduszu,
4) sporządzanie zestawień obrotów i sald, dzienników obrotów, oraz ksiąg pomocniczych,
5) przygotowywanie projektów zmian w budżecie, przygotowanie projektu WPF,
6) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Gminy,
7) zapewnianie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy,
8) sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminy i jednostek organizacyjnych,
9) nadzór nad prowadzeniem ewidencji mienia komunalnego,
10) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
11) rozliczanie inwentaryzacji majątkowych, dokonywanie przeszacowań,
12) dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
13) prowadzenie ewidencji środków zaangażowanych,
14) kontrola długu publicznego i równowagi finansowej,
15) dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
16) prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, ZUS i PFRON,
17) regulowanie zobowiązań finansowych Gminy,
18) kontrola wstępna dowodów księgowych,
19) rozliczanie zaliczek, delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
20) obsługa finansowo- księgowa zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Gminę,
21) przekazywanie i rozliczanie dotacji dla szkół niepublicznych, jednostki kultury organizacji pozarządowych i innych,
22) prowadzenie księgowości budżetowej w zakresie wydatków i dochodów Gminy, ewidencji syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej,
23) prowadzenie egzekucji należności budżetowych,
24) prowadzenie ewidencji środków trwałych,
25) kompletowanie i dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych,
26) prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług (VAT) i sporządzanie deklaracji podatkowych,
27) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zadań zleconych,
28) rozliczanie niewykorzystanych środków budżetowych zadań własnych i zleconych,
29) prowadzenie obsługi finansowo- księgowej projektów i programów realizowanych przez Gminę finansowanych lub współfinansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej,
30) ewidencja wydatków strukturalnych,
31) ewidencja gospodarki pozabudżetowej,
32) obsługa finansowa kredytów i pożyczek,
33) księgowanie przypisów, odpisów, dochodów budżetowych i inkasa od sołtysów,
34) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, przeszacowania wartości zapisów, rozliczenia inwentaryzacyjne,
35) wystawianie faktur, not księgowych,
36) prowadzenie kont rozliczeniowych kontrahentów, uzgadnianie sald.
2. Z zakresu księgowości podatkowej i rozliczeń podatkowych:
1. prowadzenie księgowości podatkowej dla wszystkich podmiotów,
2) sporządzanie bilansu rocznego przypisów, odpisów, wpłat inkasentów, uzgodnienia z księgowością budżetową,
3) zakładanie kontokwitariuszy na poszczególne sołectwa,
4) rozliczanie inkasentów podatków i opłat, naliczanie inkasa dla nich,
5) wystawianie upomnień dla zalegających, umorzenia, odroczenia,
6) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
7) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
8) przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków.
3. Z zakresu obsługi kasowej:
1) obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy:
a)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat,
b)prowadzenie ewidencji wpłat i wypłat w postaci raportów kasowych,
c)podejmowanie gotówki w banku i odprowadzanie na rachunek bankowy
wpływów gotówkowych,
d)ochrona wartości pieniężnych zgodnie z zasadami gospodarki kasowej,
2) gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
3) prowadzenie spraw MPKZP,
4. Z zakresu księgowości opłat lokalnych:
1)prowadzenie księgowości analitycznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobór wody, odprowadzanie ścieków, opłaty targowej, czynszów, użytkowania wieczystego i dzierżawy,
2)rozliczanie inkasentów opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty targowej, naliczanie inkasa, rozliczanie inkasentów
3)wystawianie upomnień dla zalegających,
4) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
5) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
6) przygotowywanie sprawozdań dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobór wody i odprowadzanie ścieków, czynszu, użytkowania wieczystego,
7) wystawiania faktur VAT za pobór wody, odprowadzanie ścieków i czynszów.
5. Z zakresu płac i ubezpieczeń:
1) sporządzanie list płac pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych Gminy i instytucji kultury oraz prowadzenie rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, FP, PFRON, prowadzenie kart wynagrodzeń,
2) sporządzanie list wypłat diet radnym, sołtysom i zwrot kosztów podróży,
4) prowadzenie rozliczeń z tytułu umów cywilno- prawnych,
5) kompletowanie wniosków emerytalno- rentowych,
6) prowadzenie dokumentacji służącej sporządzaniu list płac pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury.

Stanowiska

Skarbnik Gminy

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Inspektor

Referent

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 14:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7865
17 października 2019 12:37 (Radosław Matecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Inspektor.
15 października 2019 14:37 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Referent.
08 marca 2019 14:28 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Referent.
Zatrzymaj banner przewijany