UA-138678613-1

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych należą sprawy:
1. Z zakresu oświaty:
1) zakładanie, przekształcanie, likwidowanie i łączenie gminnych jednostek oświatowych,
2) nadawanie statutów nowozakładanym jednostkom,
3) kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
4) zmiany obwodów szkolnych,
5) zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół,
6) zapewnianie dzieciom w odpowiednim wieku opieki przedszkolnej oraz opieki nad dziećmi do lat 3,
7) zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) zapewnienie transportu do ośrodków rehabilitacyjnych i szkół specjalnych dla dzieci z orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności,
9) postępowanie administracyjne dotyczące awansu zawodowego nauczycieli,
10)powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk, prowadzenie konkursów na dyrektorów jednostek oświatowych,
11)współdziałanie z Kuratorium Oświaty w zakresie oceniania dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
12) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów szkół i przedszkoli,
13)realizacja pomocy dla pracodawców z tytułu kształcenia młodocianych uczniów
14)współpraca gminy jako organu prowadzącego placówki oświatowe z organem nadzoru pedagogicznego,
15)prowadzenie spraw dotyczących przekazywania dotacji dla szkół niepublicznych
16)koordynacja programów rządowych dla szkół (wyprawka szkolna, wyposażenie szkół w podręczniki itp.).
2.Z zakresu obsługi organów Gminy :
zapewnienie obsługi administracyjnej rady i jej komisji oraz sprawy kancelaryjno-techniczne, a w szczególności:
1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami i stanowiskami pracy materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej Komisje, przekazywanie do redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także do realizacji właściwym merytorycznie adresatom,
3) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
4) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i Komisji,
5) protokołowanie sesji, posiedzeń Rady i posiedzeń Komisji,
6) prowadzenie rejestru i zbioru uchwał Rady Gminy, zarządzeń Wójta i innej dokumentacji Rady i jej Komisji,
7) prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych - przekazywanie ich do realizacji oraz czuwanie nad ich terminowym załatwianiem,
8) udzielanie i organizacja pomocy merytorycznej radnym,
9) prowadzenie ewidencji i całości dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi składanymi przez radnych, przedkładanie ich analizy Radzie Gminy,
10) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacja obsługi zebrań wiejskich,
11) organizacja wyborów sołtysów i Rad Sołeckich,
12) organizacja wyborów ławników sądowych,
13) ochrona informacji niejawnych w Urzędzie Gminy związana z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:
a) wykonywanie funkcji pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w celu zapewnienia ich ochrony, a w szczególności:
 kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
 prowadzenie postępowania sprawdzającego wydawanych poświadczeń bezpieczeństwa.
14) Nadzór nad utrzymaniem cmentarzy.
15) Nadzór i wydawanie zezwoleń na organizowanie zbiórek publicznych, zgromadzeń.
3. Z zakresu spraw kadrowych pracowników Urzędu Gminy i kierowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, oraz dyrektorów placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodziec, a w szczególności:
1) prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników – dokształcanie, szkolenia,
2) prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,
3) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy, opisy stanowisk, organizacja naboru na stanowiska urzędnicze,
4) prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
5) przygotowywanie umów na korzystanie z prywatnego pojazdu do celów służbowych, ustalanie ryczałtów samochodowych za jazdy lokalne,
6) organizacja prac związanych z dokonywaniem ocen pracowników,
7) zawieranie umów i prowadzenie spraw kadrowych, bhp, socjalnych, związanych z zatrudnieniem osób,
8) prowadzenie rejestru umów z zakresu prawa pracy i zleceń osobowych,
9) wnioskowanie, organizowanie staży pracy dla bezrobotnych absolwentów oraz robót publicznych, interwencyjnych,
10) prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw, wydawanie świadectw pracy.
11) okresowa analiza stanu bhp, opracowywanie ocen ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk,
12) współpraca z instruktorem BHP w celu zapewnienia przestrzegania przepisów BHP,
13) rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska pracy,
14) organizowanie szkoleń z zakresu BHP,
15) organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,
16) prowadzenie rejestru kart drogowych dla kierowców,
17) ewidencja zakupionego paliwa do pojazdów służbowych.

6. Z zakresu spraw kancelaryjnych i ogólnych:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną, obsługa poczty elektronicznej, faksu, centrali telefonicznej,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem lub Skarbnikiem, bądź kierowanie ich do właściwych stanowisk pracy lub referatów,
5) prowadzenie postępowania w celu załatwienia skarg,
6) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta, Zastępcę Wójta lub Sekretarza,
7) prenumerata czasopism,
8) ewidencja pieczęci urzędowych oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
9) wydawanie delegacji służbowych i ich rejestracja,
10) prowadzenie rejestru wyjść pracowników w godzinach urzędowania,
11) nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd i w jego otoczeniu, nadzór nad pracą pracowników obsługi,
12) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
13) ewidencja pozostałych środków trwałych,
14) organizacja wyposażenia według zapotrzebowania złożonego przez poszczególnych pracowników,
15) prowadzenie archiwum zakładowego,
16) współpraca ze służbą zdrowia na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców, programy zdrowotne,
17) współpraca z organizacjami pozarządowymi,
18) prowadzenie sekretariatu Wójta,
19) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia mienia Gminy.

7. Z zakresu spraw socjalnych i wychowawczych:
1) prowadzenie spraw zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
2)odprowadzanie składek ZUS dla świadczeniobiorców,
3) koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego,
4) pomoc materialna dla uczniów,
5) koordynacja prac związanych z działalnością podmiotów medycznych
na terenie gminy,
6)prowadzenie postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
7) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
8) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych dłużników alimentacyjnych,
9) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych.


8. Z zakresu Informatyki, Promocji i Kultury:
1) obsługa informatyczna, nadzór nad ochroną systemów informatycznych i siecią informatyczną w Urzędzie;
2) prowadzenie ewidencji sprzętu i programów;
3) nadzór nad sprawnością sprzętu komputerowego;
4) prowadzenie spraw dotyczących zakupu sprzętu komputerowego;
5) utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu dotyczących działalności Gminy i jej promocji;
6) prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek;
7) koordynacja imprez kulturalnych organizowanych na terenie gminy oraz przygotowywanie udziału gminy w takich imprezach na szczeblu ponadgminnym

Stanowiska

Inspektor

Inspektor

Informatyk

Opiekun/Goniec

Sprzątaczka

Sprzątaczka

Kierowca samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 14:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7394
15 lipca 2020 10:10 (Radosław Matecki) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
15 kwietnia 2020 09:30 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Sprzątaczka.
15 kwietnia 2020 07:41 (Radosław Matecki) - Aktualizacja danych stanowiska: Opiekun/Goniec.
Zatrzymaj banner przewijany