UA-138678613-1

Referat Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Do zadań Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego należą sprawy:

1. Z zakresu gospodarki przestrzennej:
1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2) koordynacja i obsługa zadań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3) sporządzanie projektów do założeń studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego i dokonywanie aktualizacji,
4) wydawanie odpisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania nieruchomości objętych planami,
5) wydawanie warunków dotyczących infrastruktury gminnej i ich uzgodnienia,
6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowanie wyników tej oceny,
7) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
8) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
9) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.
10) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic
i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości,
11) komunalizacja gruntów,
12) podział, rozgraniczenia i scalanie gruntów,
13) opiniowania inwestycji pod względem szkodliwości dla środowiska.
2. Z zakresu zamówień publicznych:
1) zapewnienie zgodności realizacji zamówień z ustawą o zamówieniach publicznych i regulaminami wewnętrznymi,
2) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
3) prowadzenie postępowań przetargowych i właściwej dokumentacji,
4) udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym gminy w prowadzeniu zamówień pod kątem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych.
3. Z zakresu aplikacji środków zewnętrznych, przygotowywania projektów:
1) przygotowywanie wniosków o przyznanie funduszy zewnętrznych i współpraca w tym zakresie ze wszystkimi stanowiskami pracy i jednostkami organizacyjnymi,
2) realizacja projektów i współdziałanie w tym zakresie z jednostkami oraz stanowiskami pracy Urzędu Gminy,
3) prowadzenie spraw z zakresu funduszu sołeckiego.
4. Z zakresu inwestycji gminnych:
1) podejmowanie działań w zakresie rozwoju lokalnego, przygotowywanie strategii
rozwoju, planów odnowy miejscowości i innych dokumentów niezbędnych dla
rozwoju Gminy,
2)przygotowywanie inwestycji gminnych począwszy od wymaganej dokumentacji
poprzez realizację i rozliczenie,
3) współpraca w zakresie realizacji inwestycji z Referatem Gospodarki Komunalnej i Referatem Finansów.
5. Z zakresu sportu:
1) nadzór nad działalnością sportową w Gminie,
2) realizacja zadań gminy z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, turystyki i rekreacji,
3) organizacja i koordynacja imprez sportowych organizowanych na terenie gminy oraz przygotowywanie udziału gminy w takich imprezach na szczeblu ponadgminnym,
10)współpraca z klubami sportowymi działającymi na terenie gminy oraz szkołami w zakresie rozwoju kultury i sportu,
11) nadzór nad funkcjonowaniem placów zabaw, boisk sportowych.

Stanowiska

Kierownik Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Inspektor

Referent

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Stan majątkowy

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2008 14:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 8736
14 kwietnia 2020 15:16 (Radosław Matecki) - Usunięcie stanowiska: Inspektor.
02 września 2019 14:38 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Referent.
16 lipca 2019 08:50 (Radosław Matecki) - Dodanie stanowiska: Referent.
Zatrzymaj banner przewijany