UA-138678613-1

Wojsko, Obrona Cywilna

Do zadań stanowiska do spraw wojska, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej należy:
1.Z zakresu spraw obronnych:
1)planowanie operacyjne funkcjonowania Gminy Grodziec w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
2) realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie świadczeń na rzecz obrony w czasie pokoju: plany, zestawienia świadczeń, rejestry świadczeń osobistych i rzeczowych, wymagana dokumentacja.
3) akcja kurierska:
a) plany akcji kurierskiej,
b) organizacja prowadzenia akcji kurierskiej,
c) opracowanie zakresu czynności kierującego akcją i szczegółowego podziału czynności wykonywanych w toku akcji,
d) prowadzenie teczek osób funkcyjnych odpowiedzialnych za organizację i przebieg akcji (kierującego akcją i kuriera wykonawcy) wraz z wymaganymi dokumentami,
e) szkolenie kurierów,
f) wezwania do dokonywania świadczeń,
4) realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie stałego dyżuru w Urzędzie Gminy Grodziec:
a) dokumentacja, zarządzenie, plan powiadamiania pracowników Urzędu Gminy, dziennik ewidencji,
b) zapoznanie pracowników z obowiązkami wymienionymi w zarządzeniu.
5) realizacja przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie przygotowania organów władzy publicznej do kierowania bezpieczeństwem narodowym przez główne stanowisko kierowania:
a) dokumentacja w w/w zakresie,
b) zakresy zadań dla osób funkcyjnych na głównym stanowisku kierowania,
c) zapewnienie Wójtowi Gminy odpowiednich warunków na stanowisku
kierowania.
6)Sprawy obronności kraju i zapewnienia bezpieczeństwa w gminie oraz ochrony przed innymi zagrożeniami:
a) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny i innych zagrożeń,
b) opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej gminy,
c) współdziałanie z organami wojskowymi,
d) administracja rezerw osobowych, w tym rejestracja poboru i ewidencji,
e) zakładanie ewidencji przedpoborowych i prowadzenie jej aktualizacji, poszukiwań przedpoborowych,
f) tworzenie formacji obrony cywilnej,
g) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności, prowadzenie ewidencji wykonania,
h) świadczenia na rzecz obrony,
i) szkolenia i ćwiczenia dotyczące samoobrony,
j) prowadzenie magazynu obrony cywilnej i utrzymywanie we właściwym stanie i odpowiednich warunkach środków technicznych służących obronności,
k) współpraca z organami sprawiedliwości i ścigania w zakresie bezpieczeństwa publicznego,
2. Zarządzanie kryzysowe:
1) gromadzenie informacji o stanach nadzwyczajnych i stanach zagrożenia
na terenie gminy oraz wypracowywanie wskazówek w zakresie usuwania
zagrożeń,
2) monitorowanie zagrożeń na terenie Gminy,
3) koordynacja poleceń Wójta i koordynowanie pracy Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy w zakresie usuwania zagrożeń.

3. Ochrona przeciwpożarowa, a w szczególności:
1) prowadzenie ewidencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
2) nadzorowanie ochrony przeciwpożarowej i współpraca z jednostkami OSP i ich Zarządem w zakresie zaopatrywania OSP w środki techniczne i materiały do wykonywania zadań,
3) organizacja szkoleń OSP, manewrów i zawodów, koordynowanie działalności OSP pod kątem opracowania i realizacji planów rzeczowo – finansowych, a także zapewnienia gotowości bojowej,
4) udzielanie pomocy administracyjno – biurowej na rzecz jednostek OSP,
5) udzielanie dotacji jednostkom OSP.

Stanowiska

Inspektor

Dokumenty

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 stycznia 2016 15:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1749
13 listopada 2019 15:01 (Radosław Matecki) - Zmiana danych jednostki.
12 maja 2016 14:58 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych jednostki.
12 maja 2016 14:02 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych jednostki.
Zatrzymaj banner przewijany