UA-138678613-1

Inne zamówienia

Zaproszenie do składania ofert w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 213/1 obręb Junno z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 210/1, 244, 203 obręb Junno.

Grodziec, dnia 16 sierpnia 2017 roku

 

IP.6830.4.2017

 

 

Zaproszenie do składania ofert

w przedmiocie wykonania prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 213/1 obręb Junno z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 210/1, 244, 203 obręb Junno.

 

Zamawiający:
Gmina Grodziec
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
tel. 63 248 55 00
e-mail ug@grodziec.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  wykonanie prac geodezyjnych: wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w miejscowości Mokre, gmina Grodziec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 213/1 obręb Junno z nieruchomościami oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działki numer 210/1, 244, 203 obręb Junno.
 2. Termin wykonania prac geodezyjnych- 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
 3. Kryterium oceny ofert- cena oferty brutto- 100%.
 4. Sposób obliczenia ceny- należy podać cenę ze wykonanie rozgraniczenia z wyszczególnieniem ceny netto, podatku VAT oraz wartości brutto. Zamawiający wybierze oferenta, który zaproponuje najkorzystniejszą cenę za wykonanie rozgraniczenia.
 5. Cena obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia.
 6. Oferta Wykonawcy powinna obejmować:
  1) dane podmiotu prowadzącego realizację zamówienia- imię i nazwisko, nazwa, adres lub siedzibę, numer telefonu, numer NIP, REGON
  2) czytelny podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty,
  3) uprawnienia w zakresie rozgraniczenia,
  4) inne wynikające z niniejszego zaproszenia informacje.
 7. Koszty opracowania i złożenia ofert ponosi Wykonawca.
 8. Termin, miejsce i sposób złożenia oferty
  Ofertę należy złożyć w terminie  do dnia 28 sierpnia 2017 roku, do godziny 15:30 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu Gminy Grodziec):
  1) osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec albo
  2) przesłać pocztą na adres  Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec albo
  3) przesłać na adres e-mail olga.orkowska@grodziec.pl.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
 10. Informacje w sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 63 248 55 00 w. 24, Olga Orkowska.
 11. Formularz ofertowy w załączeniu. 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.08.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 sierpnia 2017 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 244
17 sierpnia 2017 12:17 Radosław Matecki - Dodanie załącznika [5_umowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2017 12:17 Radosław Matecki - Dodanie załącznika [31_formularz_ofertowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 sierpnia 2017 12:16 Radosław Matecki - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany