UA-138678613-1

Inne zamówienia

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Znak sprawy: IP.271.2.3.2019

        Grodziec, dnia  19.06.2019 r.

 

Oznaczenie sprawy: IP.271.2.3.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Niniejsze zamówienia będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

            Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych”


I.          Nazwa (firma), adres Zamawiającego.

Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, NIP 665-27-67-564

tel. 63 248 55 00

 II.       Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tj:

- papier i tektura ( 20 01 01; 15 01 01);

- szkło ( 20 01 02, 15 01 07);

- tworzywa sztuczne (20 01 39; 15 01 02);

- odpady ulegające biodegradacji/ odpady zielone (20 02 01);

- metal (20 01 40; 15 01 04);

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe ( 15 01 05);

- meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07);

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 20 01 35; 20 01 36);

- przeterminowane leki ( 20 0 1 31; 20 01 32);

- chemikalia (20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30);

- zużyte opony (16 01 03);

- zużyte baterie i akumulatory( 20 01 33; 20 01 34);

- odpady budowlane i remontowe (17 01 01; 17 01 03)

2. Poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych rozumie się usługę obejmującą: załadunek, transport, kierowanie do odzysku, ewentualnie unieszkodliwiania, selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w Grodźcu na ul. Zwierzynieckiej 7, na działce ewidencyjnej nr 529/2. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Grodźcu.

PSZOK czynny :

  • wtorek i czwartek od 7:30 do 15:30
  • pierwsza sobota miesiąca od 8:00 do 13:00

 

 4. Planowana masa odpadów, która zostanie przekazana do zagospodarowania w 2019 roku.

Rodzaj odpadu

Planowana  ilość odpadów w 2019 roku

w Mg

papier i tektura ( 20 01 01; 15 01 01)

3,00

szkło ( 20 01 02, 15 01 07)

6,00

tworzywa sztuczne (20 01 39; 15 01 02)

8,00

odpady ulegające biodegradacji/ odpady zielone (20 02 01)

2,00

metal (20 01 40; 15 01 04)

1,00

odpady opakowaniowe wielomateriałowe ( 15 01 05)

1,00

meble i inne odpady wielkogabarytowe (20 03 07)

100,00

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( 20 01 35; 20 01 36)

15,00

przeterminowane leki ( 20 01 31; 20 01 32)

0,50

chemikalia (20 01 27; 20 01 28; 20 01 29; 20 01 30)

0,50

zużyte opony (16 01 03)

14,00

zużyte baterie i akumulatory ( 20 01 33; 20 01 34)

0,30

odpady budowlane i remontowe (17 01 01; 17 01 03)

6,00

PODSUMOWANIE

157,30

 

 5. Ilość zebranych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego uwzględniając ilość odpadów przyjętych do PSZOK od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w Grodźcu.

6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

III.    Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)         posiadają niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania w sposób należyty, terminowy i zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa przedmiotu umowy, a w szczególności posiadają:

 - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów   komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grodziec, o którym mowa
w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;

- aktualne zezwolenie obejmujące prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2019 poz. 701 ze zm.) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w zakresie obejmującym minimum przedmiot zamówienia.

b)    sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków na podstawie oświadczenia zawartego w treści formularza ofertowego (załącznika nr 1 do zapytania ofertowego).

3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu.

 V.       Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego podpisany przez uprawnioną osobę.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@grodziec.pl, poczty tradycyjnej, za pośrednictwem kuriera, fax-u lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

3. Termin złożenia oferty: do dnia 27.06.2019 r. do godz. 1500.

4. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.

5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

VI.         Ocena ofert:

1. Kryterium wyboru ofert – cena brutto 100 %.

2. W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia, wyjaśnienia lub doprecyzowania ofert.

3. W przypadku złożenia ofert o tych samych cenach, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5. Termin płatności faktury wynosi do 30 dni, od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego. Warunki wystawienia faktury zawiera wzór umowy.

 VII.      Termin realizacji zamówienia: do dnia 31.12.2019 r.

 VIII.    Osoby upoważniona do kontaktu:

Aneta Roszak tel.: 63/248 55 00 wew. 25;

Irena Rożewska, tel.: 63/248 55 00 wew. 23.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;

Załącznik nr 2 – Wzór umowy.

Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Aneta Roszak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2019 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 140
01 lipca 2019 14:21 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [informacja__uniewaznienie_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2019 15:52 (Joanna Rowińska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2019 15:49 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany