UA-138678613-1

Inne zamówienia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO NA WYKONANIE ZADANIA PN.„Montaż balustrady na obiekcie mostowym w m. Królików Gmina Grodziec oznaczonym numerem JNI 31000688”.

 

GK.271.8.2020                                                                                                                               Grodziec, dnia 1 kwietnia 2020 r.

 

 

Zaproszenie

 

Niniejsze zamówienie będzie udzielone bez zastosowania ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz.1843) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

Gmina Grodziec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Montaż balustrady
na obiekcie mostowym w m. Królików Gmina Grodziec oznaczonym numerem JNI 31000688”.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grodziec
ul. Główna 17, 62-580 Grodziec
NIP: 665-27-67-564, REGON: 311019088


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji; Montaż balustrady na obiekcie mostowym w m. Królików Gmina Grodziec oznaczonym numerem JNI 31000688, 36 m fabrycznie nowych: Balustrada typ lekka (z płaskownika 60x6mm) moduł 2000x1100mm ocynkowana ogniowo i malowana kolor RAL 5002. Montaż barier zostanie wykonany w sposób przykręcenia do podłoża betonowego. Zakres prac obejmuje również demontaż istniejących barier. Wykonawca oświadcza, iż w.w bariery spełniają wymogi określone w przepisach prawa w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.


III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

W wersji papierowej lub elektronicznej.

           

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: poczty ug@grodziec.pl, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec do dnia 08.04.2020 r.
  2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

V. OCENA OFERT

  1. Obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa.
  2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - cena 100%
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zamówienia.
  4. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty niezbędne do wykonania całościowego zakresu zamówienia.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny i nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez potencjalnych oferentów.


VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 29 maj 2020 r.

           

VII. DODATKOWE INFORMACJE

  1. Dodatkowych informacji udziela Klinowski Przemysław pod numerem telefonu 695 224 222 oraz adresem email: ug@grodziec.pl
  2. Zapłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy dokonana będzie po wykonaniu wszystkich przeglądów na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni od daty jej doręczenia zamawiającemu.

 

Wójt Gminy Grodziec

/-/ Mariusz Woźniak

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.04.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przemysław Klinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 kwietnia 2020 14:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 181
01 kwietnia 2020 14:28 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [grafika.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 kwietnia 2020 14:28 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [wniosek_skladanie_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 kwietnia 2020 14:28 (Radosław Matecki) - Dodanie załącznika [gk27182020_montaz_balustrady_na_obiekcie_mostowym.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany