UA-138678613-1

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

IP.6733.2.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 90, 92, 93, 94 obręb Biała.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 1 sierpnia 2019 roku IP.6733.2.2019 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

Zatrzymaj banner przewijany