UA-138678613-1

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IP.6733.1.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, dnia 6 marca 2019 roku

IP.6733.1.2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  G R O D Z I E C

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

    Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.1073 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów w imieniu której występuje pełnomocnik PROCOROL S. z o.o., Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69, 62-006 Kobylnica zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na:
    budowie gazociągu śr/c relacji Grodziec, Rychwał, Tuliszków, Władysławów realizowany w ramach projektu pn. „Budowa gazociągu relacji Malanów-Konin z rozbudową sieci gazowej w Powiecie Konińskim i Tureckim”- Zadanie nr 1: Projekt gazociągu śr/c relacji Grodziec, Rychwał, Jaroszewice Rychwalskie, Janów na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków:

-       obręb Grodziec:

393, 417, 418/2, 418/1, 420, 421, 375, 416, 374, 373/1, 372, 371, 370/2, 370/1, 369/2, 369/1, 368/3, 276, 315/4, 315/2, 316, 315/3, 303, 302/6, 301/1, 368/1, 368/4, 2452, 340, 339, 338, 337/1, 337/2, 337/3, 335/1, 335/2, 334, 332, 331, 329, 328/2, 328/1, 327/4, 326/3, 326/4, 326/1, 326/2, 325/5, 325/6, 325/4, 325/7, 325/8, 323, 324, 322/1, 322/2, 321, 320, 317/1, 319, 2448/1, 2448/2, 2449, 2450/2, 2450/1, 225/6, 366, 225/5, 225/7, 214/2, 2451, 214/1, 225/4, 315/2, 316, 315/3, 303, 302/6, 301/1, 301/6, 301/3, 301/4, 301/5, 300, 299, 286/1, 286/2, 298, 297, 296, 295/1, 295/2, 294, 293, 292, 291, 290, 289, 288/4, 288/3, 288/2, 288/1, 263/3, 285, 284, 283/3, 282/2, 167/2, 167/1, 314/2, 314/1, 313, 310, 309, 308, 307, 306/1, 306/2, 305, 304, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 283/6, 282/2, 281/5, 281/6, 280/2, 279/3, 278/4, 277/3, 2477, 277/4, 266, 279/4, 281/3, 212, 211, 210, 972, 206, 209, 205, 204, 203, 202/1, 202/2, 201, 195, 200, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187/1, 184, 183, 180, 179, 174/2, 171, 170, 168, 169, 166/3, 166/2, 165, 164/2, 164/4, 164/3, 225/2, 160, 159/3, 159/4, 159/9, 159/1, 226/1, 227/1, 227/2, 2455, 235/2, 235/3, 236/2, 236/1, 260/2, 261, 262, 264/2, 265/1, 265/3, 269, 268, 270, 271, 272, 273, 274/2, 274/1, 275/13, 275/12, 275/11, 275/10, 275/6, 275/9, 275/8, 2514, 342/3, 342/4, 2469, 2468, 2467, 349, 352, 353/1, 353/2, 384, 2512, 2511, 2510, 2509, 2508, 2507, 2506, 2505, 2504, 363/2, 2503, 2502, 2501, 2500, 2499, 2498, 2497, 2496, 2495, 2494, 2493, 2492, 2491, 2490, 2489, 2488, 2487, 2486, 2485, 2513, 2484, 2483, 2482, 2481, 2480, 2479, 363/1, 364/2, 2478, 381/2, 243, 244/1, 244/4, 244/3, 245, 2516, 2517, 2518/1, 2518/2, 2519, 2520, 2521, 2515, 2522, 255/2, 237/6, 257/2, 2523, 2524, 2525, 2530, 2531, 2532, 2529, 2528, 2527, 2526, 2533, 2540, 2539, 2538, 2537, 2536, 2535, 2534, 258/2, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 260/2, 2548, 264/2, 265/3, 265/4, 2555, 2554, 2553, 2552, 2551, 2550, 2549, 2556, 2466, 152, 121, 149, 148, 145, 144, 141, 140, 137, 136, 133, 132, 129, 128, 125, 124, 118, 117, 114, 113, 110, 109, 106/2, 105/1, 102, 101, 5117/5, 97/1, 94, 93, 90, 89, 86, 2604/1, 79, 78, 77, 76/1, 75/1, 75/3, 74, 73, 72, 71/1, 71/2, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 5117/2, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 120, 199/1, 198, 330, 197, 196, 333, 561, 560, 559, 558, 557, 556/4, 555/2, 554, 553, 552, 551, 550/2, 550/1, 549, 548, 547, 546, 545, 568, 599/2, 598, 591, 588/1, 588/2, 588/6, 588/7, 588/8, 588/4, 597, 592/1, 592/3, 594/1, 594/2, 595, 574/1, 574/2, 571/2, 575, 571/1, 583/1, 582, 586/1, 587/1, 585/1, 584, 578, 576/2, 566, 567, 565/2, 564, 563, 562/1, 624, 625/1, 626, 636, 627, 628, 629, 630, 2599, 5183/1, 154/8, 2567, 2569, 2594, 2597, 2595, 2598, 2596, 638/2, 637/1, 635, 634, 633, 632, 631/2, 1278, 1528, 1461, 1460/2, 1460/1, 1458, 1440/1, 1440/2, 1439/1, 1439/2, 1438, 1437, 1441, 1457/2, 1561, 1456/2, 1456/1, 1446, 1442, 1445, 1444, 1443/1, 1433, 1434, 1432/2, 1432/1, 1429, 1414/2, 1436, 1435, 1414/1, 1407, 1413, 1408, 1550, 1402, 1411/2, 1545, 1405, 1404, 1401/3, 1401/4, 1401/5, 1401/1, 1400/5, 1400/6, 1400/2, 1397/3, 1397/4, 1397/1, 1398, 1399, 1403/3, 1403/2, 1403/1, 1406, 1409

-       obręb Grodziec PGR:

2462, 2463, 2461/38, 2461/25, 2461/26, 2461/18, 2461/19, 2461/20, 2461/21, 2461/16, 2461/11, 2465, 2527, 2470, 2466, 2461/3, 2461/10, 2461/38, 2461/35, 2461/36, 2461/37, 2468, 2469/20, 2469/4, 2469/19, 2469/1, 2512/61, 2512/1, 2512/2, 2512/62, 2512/59, 2512/57, 2512/56, 2513, 2514, 2515, 2521, 2520, 2519, 2517, 2516
W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.
    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.           

    Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano Sołtysowi Sołectwa Grodziec i Sołtysowi Sołectwa Janów z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2019 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 448
07 marca 2019 09:05 (Radosław Matecki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany