UA-138678613-1

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego

IP.6733.2.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej drogi na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 90, 92, 93, 94 obręb Biała.

Wójt Gminy Grodziec
ul. Główna 17
62-580 Grodziec

Grodziec, 1 sierpnia 2019 roku

IP.6733.2.2019

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  G R O D Z I E C

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

    Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018.2096 ze zm.), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018.1945 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na:                                                                                                                  

przebudowie istniejącej drogi obejmującej:

-       wykonanie kanalizacji deszczowej o łącznej długości do 550 metrów wraz ze ściekiem przykrawężnikowym;

-       wykonanie drenażu opaskowego o łącznej długości do 550 metrów;

-       budowę opaski o nawierzchni utwardzonej o łącznej długości do 2 x 275 metrów (po obu stronach drogi);

-       przebudowę istniejącego odcinka rowu – zamiana na rów kryty;

-       budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni utwardzonej na posesje prywatne

na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami  90, 92, 93, 94 obręb Biała.

 

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17,  62-580 Grodziec, pokój numer 11.

    Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.           

    Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano Sołtysowi Sołectwa Biała z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

                                 

                                                          


Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.08.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 sierpnia 2019 11:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Radosław Matecki
Ilość wyświetleń: 384
01 sierpnia 2019 11:04 (Radosław Matecki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany