Protokoły z posiedzeń

Protokół Nr 7/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

P R O T O K Ó Ł NR 7/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 28 sierpnia 2007 roku


Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokółu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Latański.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Eugeniusz Latosiński dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdził 100% quorum i poinformował, że głównym celem posiedzenia będzie opiniowanie materiałów na VIII Sesję Rady Gminy Grodziec.

P U N K T 1

Komisja Rewizyjna przyjęła bez uwag informacje przedstawione przez Dyrektorów placówek oświatowych w gminie dotyczące:
1) przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008,
2) realizacji zadań w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu.P U N K T 2

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Komisja Rewizyjna przyjęła proponowane zmiany w budżecie gminy na 2007 rok i zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w tej sprawie.


P U N K T 3

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie bez uwag.


P U N K T 4

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników.

Komisja zapoznała się z pozytywnymi opiniami Zespołu Opiniodawczego i Komisariatu Policji w Rychwale o zgłoszonych kandydatach na ławników w osobach: Pani Danuty Orkowskiej i Pana Mariana Kociołka.
Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do tych osób i zaopiniowała pozytywnie obie kandydatury.


P U N K T 5

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/39/03 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi, ustalania pierwszeństwa w nabywaniu tych nieruchomości oraz bonifikat przy sprzedaży nieruchomości gminnych na terenie Gminy Grodziec – Komisja Rewizyjna w/w projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie bez uwag.

P U N K T 6

Projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Grodziec.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Latański poinformował, że do porządku obrad VIII Sesji Rady Gminy, zaproponuje wprowadzenie dodatkowego projektu uchwały, w związku ze skargą złożoną przez Panią Bożenę Majdecką na działalność Wójta Gminy.
Komisja po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta w przedmiocie nie udzielenia odpowiedzi na złożoną ofertę dotyczącą dzierżawy zespołu pałacowo – parkowego w Grodźcu, wydała negatywną opinię o przedstawionej ofercie i uznała skargę za bezzasadną.


P U N K T 7

Propozycje budżetowe na 2008 rok.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o ujęcie w projekcie budżetu gminy na 2008 rok następujących zadań inwestycyjnych:
1) Zadanie priorytetowe to budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Grodźcu wraz z kanalizacją.
2) Modernizacja hydroforni Grodziec.
3) Budowa drogi Lipice – Lądek – Królików około 1300 m.
4) Budowa drogi Lądek – Lądek Kolonia – Grodziec około 4 km.
5) Budowa drogi Królików – Lipice około 1500 m.
6) Budowa drogi Królików – Biała Kolonia – Bystrzyca – Biała.
7) Budowa drogi w Biskupicach koło Pana Marcinkowskiego około 600 m.
8) Budowa drogi asfaltowej w Wielołęce koło Pana Luźnego około 900 m.
9) Zwodociągowanie wsi Aleksandrówek.
10) Malowanie pomieszczeń i przeprowadzenie drobnych remontów w budynku Szkoły Podstawowej w Lipicach.
11) Zakup tablicy ogłoszeń dla wsi Lipice.
12) Zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w Królikowie w kierunku Białej.
13) Założenie oświetlenia przy drodze w Królikowie Czwartym.
14) Utwardzenie drogi Mokre – Junno około 1500 m.


P U N K T 8


Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Latański przedstawił następujące sprawy:
1) Pismo Związku Międzygminnego „Koniński Region Komunalny” dotyczące podjęcia uchwał przez Rady Gmin należących do Związku, w których udziela się poręczenia wekslowego stanowiącego zabezpieczenie w finansowaniu przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na terenie subregionu Konińskiego”. Pan Przewodniczący poinformował, że do porządku obrad VIII Sesji może być wprowadzony projekt uchwały w tej sprawie.
2) Pismo Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Wielkopolska z apelem o podjęcie inicjatywy wsparcia finansowego budowy pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Komisja przyjęła do wiadomości.
3) Pismo Starostwa Powiatowego w Koninie dotyczące propozycji współfinansowania remontu drogi powiatowej Królików – Biała, z którego wynika, że Powiat odstąpił od realizacji tej inwestycji w 2007 roku.

Wójt Gminy Piotr Juszczak omówił sprawy związane z przetargami na budowę dróg w gminie i udzielił odpowiedzi na pytania Członków Komisji w sprawie budowy gminnej oczyszczalni ścieków i modernizacji hydroforni.
Radny Zdzisław Mikołajczyk prosił o wystąpienie z pismem do Dyrekcji Państwowej Komunikacji Samochodowej w Koninie o zmianę kursu autobusu Konin – Królików – Lądek z godziny 16:40, na Konin – Królików – Lądek – Lipice, w okresie szkolnym.
Radny Zdzisław Mikołajczyk uważa, że należy podjąć decyzję odnośnie zagospodarowania zespołu pałacowo - parkowego w Grodźcu, żeby zapobiec dalszemu zniszczeniu obiektu.
Radny Zdzisław Mikołajczyk prosił o zamontowanie 2 lamp oświetleniowych w Lipicach.
Radny Franciszek Marcinkowski prosił o zamontowanie 3 lamp w Biskupicach.
Radny Eugeniusz Latosiński prosił o 2 wywrotki żwiru na drogę w Wielołęce i obcięcie gałęzi wierzb na Aleksandrówku w kierunku Pani Zasadzkiej.
Radny Zdzisław Mikołajczyk prosił o wycięcie gałęzi drzew przy drodze powiatowej w Lipicach.
Radny Tadeusz Torczyński prosił o umieszczenie 2 lamp oświetleniowych w Królikowie w kierunku Białej.

P U N K T 9

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia i podziękował za udział w obradach.
Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej

Eugeniusz Latosiński
Protokółowała

Maria Pięciak

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2008 23:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1089
12 marca 2008 23:04 Joanna Rowińska - Utworzenie dokumentu
Zatrzymaj banner przewijany