Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej”.

Stowarzyszenie „Aktywni w muzyce, aktywni w społeczeństwie” z siedzibą w m. Królików 78B, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Grodziec dla Niepodległej” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z...

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2019”.

Grodziec, dnia 01.10.2018 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Grodziec, dnia 21 września 2018 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 28 WRZEŚNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 13.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC. Przewodnicząca Komisji /-/ Iwona Popieluch ...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec IP.6220.2.2018 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki na działce numer ewidencyjny 250, obręb 0019 Łagiewniki, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 17 września 2018 roku IP.6220.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od 11.09.2018 r. do 03.10.2018 r. następujące wykazy: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec przeznaczonych do dzierżawy; Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji...

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec.

Stowarzyszenie Klub Seniorów „Ale Babki Grodzieszczanki” z siedzibą w m. Grodziec, ul. Targowa 2a, 62-580 Grodziec złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Senior dla Seniora” – spotkanie integracyjne dla Seniorów z Gminy Grodziec w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zatrzymaj banner przewijany