Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zwołaniu V Sesji Rady Gminy Grodziec VIII kadencji

OR.0002.5.2019 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm./ z w o ł u j ę V sesję Rady Gminy Grodziec VIII kadencji na dzień 22 lutego 2019 roku /tj. piątek/ o godz. 9.00 w sali ślubów Urzędu Gminy Grodziec Porządek obrad: Otwarcie...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 20 LUTEGO 2019 R.

Grodziec, dnia 14 lutego 2019 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 20 LUTEGO /ŚRODA/ 2019 ROKU O GODZ. 14:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: KOMISJA REWIZYJNA; KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Grodziec, dnia 6 lutego 2019 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI: DNIA 13 LUTEGO 2019 ROKU /ŚRODA/ GODZ. 8.00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC. Przewodniczący Komisji /-/ Kamil Rezler

Informacja - zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Grodziec informuje, że w Urzędzie Gminy pokój Nr 5 (przy kasie) można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku Termin składania wniosków: od 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta,...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Grodziec, dnia 22 stycznia 2019 roku IP.6733.2.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie przepisów art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...

Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - 15.01.2019 r.

Grodziec, dnia 9 stycznia 2019 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 15 STYCZNIA 2019 ROKU /WTOREK/ GODZ. 10.00. Przewodnicząca Komisji /-/ Aneta Dąbek

Zatrzymaj banner przewijany