Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4obręb Grady Stare, Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 14 sierpnia 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy...

Zawiadomienie o wyjazdowym posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Grodziec, dnia 14 sierpnia 2018 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN WYJAZDOWEGO POSIEDZENIA KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 17 SIERPNIA 2018 ROKU /PIĄTEK/ GODZ. 8.30 Przewodniczący Komisji /-/ Piotr Andrzejewski

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie z termomodernizacją budynku po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania tego obiektu na obiekt o funkcjach użyteczności publicznej oraz kulturalno- oświatowych na działce numer 417 obręb Grodziec Gmina Grodziec.

Wójt 62-580 Grodziec Gminy Grodziec ul. Główna 17 Grodziec, 24 lipca 2018 roku IP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Poznań, 19-07-2018 w Poznaniu WOO-II.4260.182.2017.DZ.17 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz....

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec w sprawie zakończenia postępowania wszczętego na wniosek Pana Łukasza Szczepankiewicza zam. Stare Grądy 24, 62-580 Grodziec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku inwentarskiego o obsadzie 150 DJP na działce numer ewidencyjny 319/4obręb Grady Stare, Gmina Grodziec.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 20 lipca 2018 roku IP.6220.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.), oraz art. 33 stawy z dnia 3 października...

Zawiadomienie o zwołaniu XLII nadzyczajnej Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.42.2018 Grodziec, dnia 17. 07.2018 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XLII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 20 lipca 2018 roku...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie z termomodernizacją budynku po byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych w Grodźcu wraz ze zmianą sposobu użytkowania tego obiektu na obiekt o funkcjach użyteczności publicznej oraz kulturalno- oświatowych na działce numer 417 obręb Grodziec Gmina Grodziec

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 16 lipca 2018 roku IP.6733.1.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na podstawie przepisów art. 10 §1 ustawy z dnia...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY.

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 10.07.2018 r. do 31.07.2018 r. wykaz lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec...

Informacja

W najbliższym czasie w poszczególnych sołectwach Gminy Grodziec odbędą się zebrania wiejskie, których tematem będą sprawy dotyczące: projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku od granicy gmin Gizałki/Grodziec do drogi krajowej nr 25 w m. Rychwał.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 27 czerwca 2018 roku IP.6220.3.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J TA G M I N Y G R O D Z I E C Na podstawie art. 49, art. 61 ust. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm.) oraz art. 33, 71, 73 ust....

Zatrzymaj banner przewijany