Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Grodziec, dnia 12 czerwca 2018 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 19 CZERWCA 2018 ROKU /WTOREK/ GODZ. 8.30 Przewodnicząca Komisji /-/ Iwona Popieluch

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 25 CZERWCA 2018 R.

Grodziec, dnia 08 czerwca 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 25 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 9:00 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO,...

Zawiadomienie o zwołaniu XLI Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

Grodziec, dnia 08.06.2018 r. OR.0002.41.2018 MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 ze zm./. z w o ł u j ę XLI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 25 czerwca 2018 roku /tj. poniedziałek/ o godz. 13.00 w sali ślubów...

Zawiadomienie o zwołaniu XL Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.40.2018 Grodziec, dnia 01.06.2018 r. MIESZKAŃCY GMINY GRODZIEC Na podstawie art. 20 ustawy ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Grodziec z w o ł u j ę XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 05 czerwca 2018 roku...

INFORMACJA O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH 04 CZERWCA 2018 ROKU

Grodziec, dnia 28 maja 2018 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O POSIEDZENIU KOMISJI OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY I SPRAW SOCJALNYCH, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 04 CZERWCA /PONIEDZIAŁEK/ 2018 ROKU O GODZ. 14:30 W SALI ŚLUBÓW URZĘDU GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC. Przewodnicząca Komisji Oświaty Zdrowia, Kultury i Spraw...

Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr GKRPA.0050.282.2018 Wójta Gminy Grodziec z dnia 23 maja 2018 roku OGŁOSZENIE Wójt Gminy Grodziec ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rzecz mieszkańców Gminy Grodziec...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 23 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Królików na działkach numer 255, 239, 256, 293, 294 obręb Królików

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, 7 maja 2018 roku IP.6730.5.2018 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego...

Zatrzymaj banner przewijany