Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 19 października 2017 roku IP.6733.3.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i §...

Ogłoszenie Wójta Gminy Grodziec o przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w roku 2018”.

Grodziec, dnia 09.10.2017 roku OGŁOSZENIE Wójta Gminy Grodziec O przeprowadzeniu konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Grodziec w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Grodziec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 04 października 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o podaniu do publicznej wiadomości projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca...

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Wójt Gminy Grodziec ul. Główna 17 62-580 Grodziec Grodziec, dnia 29 września 2017 roku IP.6733.2.2017 O B W I E S Z C Z E N I E W Ó J T A G M I N Y G R O D Z I E C o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z...

Zawiadomienie o zwołaniu XXXI Sesji Rady Gminy Grodziec VII kadencji

OR.0002.31.2017 Grodziec, dnia 02.10.2017 r. Mieszkańcy Gminy Grodziec Na podstawie art. 20, ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz.446 ze zm./ z w o ł u j ę XXXI sesję Rady Gminy Grodziec VII kadencji na dzień 10 października 2017 roku /tj. wtorek/ o godz. 9.00 w sali ślubów...

INFORMACJA O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC 05 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU

Grodziec, dnia 28 września 2017 r. INFORMACJA INFORMUJĘ O WSPÓLNYM POSIEDZENIU KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY GRODZIEC, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ DNIA 05 PAŹDZIERNIKA /CZWARTEK/ 2017 ROKU O GODZ. 8:30 W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC, UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA REWIZYJNA; 2) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU,...

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU KOMISJI ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Grodziec, dnia 18 września 2017 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 22 WRZEŚNIA 2017 ROKU /PIATEK/ GODZ. 14.30 ...

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY GRODZIEC O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GRODZIEC PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

W siedzibie Urzędu Gminy Grodziec na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 19.09.2017 r. do dnia 10.10.2017 r. wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Grodziec, przeznaczonych do dzierżawy. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec...

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Samorządu, Budżetu i Porządku Publicznego

Grodziec, dnia 14 września 2017 r. Z A W I A D O M I E N I E PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI RADY GMINY GRODZIEC W URZĘDZIE GMINY GRODZIEC /SALA ŚLUBÓW/ UL. GŁÓWNA 17, 62-580 GRODZIEC: 1) KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO, SAMORZĄDU, BUDŻETU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU...

Zatrzymaj banner przewijany