UA-138678613-1

Komunikaty

Ogłaszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2014 roku w formie powierzenia pn. Zorganizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia nr FN.0050.176.2014
Wójta Gminy Grodziec
z dnia 04 kwietnia 2013 roku

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity)

 

Wójt Gminy Grodziec

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych o charakterze gminnym z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2014 roku w formie powierzenia pn. Zorganizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

         I.            Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegać na zorganizowaniu i prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zakres zadań obejmuje organizację i prowadzenie placówki wsparcia dziennego.

 

        II.            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania przeznacza się środki w kwocie 5 000,00 zł.

 

      III.            Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:

1)      Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity)

2)      Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 tekst jednolity).

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 tekst jednolity) i prowadzą działalność statutową w zadaniu określonym w konkursie.
 2. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).
 3. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Dotacja może być przeznaczona tylko w części dotyczącej realizacji zadania na następujące cele:

1)       Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych

 1. Nie podlegają dofinansowaniu koszty:

1)       poniesione przed rozpoczęciem i po zakończeniu okresu realizacji zadania określonego w umowie,

2)       nie mające bezpośredniego związku z uzgodnionymi w umowie działania w ramach zadania,

3)       uprzednio sfinansowane ze środków budżetu państwa, budżetu Gminy Grodziec lub innych źródeł. Nie możliwe jest podwójne finansowanie wydatku,

4)       odsetki i kary,

5)       zakup nieruchomości

6)       wynagrodzeń członków organizacji ubiegającej się o dotację oraz bieżącej działalności oferenta.

 1. Dopuszcza się możliwość przyznania dotacji więcej niż jednemu oferentowi w granicach łącznej kwoty, o której mowa w dziale II.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
 3. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach wartość dotacji przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości dotacji, stosownie do posiadanych środków. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany złożoną ofertą. W takim przypadku może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie powiadomiony o zleceniu zadania publicznego.
 5. Wysokość dotacji będzie określona w umowie.

 

     IV.            Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2014 roku. Szczegółowe warunki będą określone w umowie.

 

       V.            Miejsce i termin składania ofert, wymagane dokumenty

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do Rozporządzenia Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25) w Sekretariacie Urzędu Gminy w Grodźcu w terminie do 28 kwietnia  2014 roku do godziny 15:45.
 2. Formularz oferty można pobrać ze strony internetowej Gminy Grodziec www.grodziec.pl  zakładka Organizacje pozarządowe oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec WWW.bip.grodziec.pl zakładka komunikaty.
 3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynie pocztą po wskazanym w dziale V, pkt 1 terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
 4. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty, o którym mowa w dziale V pkt 1, podpisanego przez upoważnione do składania oświadczeń woli należy dołączyć następujące dokumenty:

1)       Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany, poświadczoną za zgodność z oryginałem, opatrzoną aktualną datą, pieczęcią oraz podpisem osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli, w imieniu organizacji pozarządowej lub podmiotu,

2)       W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferenta niż wynika to z KRS lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta.

3)       Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności organizacji (podmiotu) za rok 2013.

4)       Oświadczenie, że wnioskodawca nie jest pozbawiony prawa do otrzymania dotacji budżetowej na skutek przepisów ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2009 roku, Nr 157, poz. 1240).

5)       Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, które należy dostarczyć najpóźniej w dniu podpisania umowy:

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność;
 2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;
 3. pozytywne opinie właściwego miejscowo komendanta powiatowego lub miejskiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie mieścić się placówka wsparcia dziennego, oraz najbliższym jego otoczeniu, mając na uwadze specyfikę placówki;
 4. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 5. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;
 6. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 7. Oferta nie spełniająca wymagań podlega odrzuceniu.
 8. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy dostarczyć w zapieczętowanej kopercie. Na kopercie umieścić następujące informacje:

1)       pełną nazwę wnioskodawcy i jego adres

2)        tytuł zadania: Zorganizowanie i prowadzenie placówki wsparcia dziennego, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.- otwarty konkurs ofert

 1. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do urzędu ponosi wnioskodawca.
 2. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 63 248 55 00 w.34.

 

     VI.            Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty

 1. Wybór oferty nastąpi w terminie do 30 dni roboczych po upływie terminu składania ofert.
 2. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone pod terminach zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 3. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę:

1)       posiadane przez wnioskodawcę doświadczenie w realizacji podobnych zadań w latach ubiegłych,

2)       wiarygodność wnioskodawcy,

3)       wykazana efektywność i skuteczność realizowania założonych celów,

4)       rodzaj i celowość planowanych kosztów wnioskowanej dotacji,

5)       za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe,

6)       w kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania należy uwzględnić tylko te rodzaje kosztów, które będą miały potwierdzenie w dokumentach księgowych oferta (umowy, faktury, rachunki). Pozafinansowy wkład własny (prace wolontariuszy, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, sprzętu, zasoby rzeczowe itp.) nie może być przeliczony na własny wkład finansowy i wykazywany jako środki finansowe własne.

 1. Złożone oferty będą rozpatrzone pod względem formalnym, oceniane i kwalifikowane przez powołaną przez Wójta Gminy Grodziec komisję.
 2. Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grodźcu, stronie internetowej Gminy Grodziec www.grodziec.pl oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec WWW.bip.grodziec.pl.

 

    VII.            Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

 

 1. Warunkiem zlecenia przez gminę organizacją pozarządowym lub podmiotom zadania oraz przekazania środków z budżetu na jego realizacje jest zawarcie pisemnej umowy z wnioskodawcą zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).
 2. Wójt Gminy Grodziec zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w umowie dotyczących przyznania środków finansowych na realizację określonego zadania.
 3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do;

1)      korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,

2)      złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 roku Nr 6, poz. 25).

3)      dostarczenia na wezwanie pracownika Urzędu Gminy Grodziec oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wcześniej celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Powyższa kontrola nie ogranicza prawa do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym.

 

 1. Na zadanie publiczne o charakterze gminnym z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2013 roku Gmina Grodziec przeznaczyła 12 000,00 zł (Prowadzenie placówki wsparcia dziennego)

 

 

Załączniki:

 1. Oferta realizacji zadania publicznego
 2. Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
 3. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.04.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 kwietnia 2014 10:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1473
04 kwietnia 2014 10:50 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_pwd.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 kwietnia 2014 10:49 (Joanna Rowińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany