UA-138678613-1

Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Grodziec RG.6733.2.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Grodziec, dn. 9 kwietnia 2014r.

 

RG.6733.2.2014

O B W I E S Z C Z E N I E

W Ó J T A  G M I N Y  G R O D Z I E C

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 roku, poz. 267), w związku art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz 647 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu, Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz z dnia 14.03.2014r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej :                                                                                                                  

budowę linii napowietrznej SN, słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn wraz ze złączem kablowo – pomiarowym.

 

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zainteresowani mogą zapoznać się z planowanym zakresem inwestycji, uzyskać wyjaśnienia, a także składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Grodziec, ul. Główna 17,   62-580 Grodziec.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.           

                                                   

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznych Gminy Grodziec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec, przekazano sołtysowi wsi Grodziec i Junno z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

                                                 

 Wójt Gminy
/-/ Piotr Juszczak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 9 kwietnia 2014r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Justyna Rzepczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2014 11:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1303
11 kwietnia 2014 11:22 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [o_b_w_i_e_s_z_c_z_e_n_i_e.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2014 11:20 (Joanna Rowińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany