UA-138678613-1

Przetargi

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w 2010 roku Nr RG.341-2/10

RG.341-2/10                                                                                                                      

Grodziec, 2010-01-07

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.341-2/10. Nazwa zadania:Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia  w Grodźcu w 2010 roku”.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

 62-580 Grodziec

www.grodziec.pl

ug@grodziec.pl 

tel./fax 063 2485 500 wew. 22

godz. urzędowania: 7.45 - 15.45

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.grodziec.pl

 www.bip.grodziec.pl  

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Grodziec, pok. Nr 11). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji   o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w  2010 roku:

 

- Zespół Szkół w Grodźcu w ilości:                                            74 000 l,

 

- Szkoła Podstawowa w Biskupicach w ilości:                            13 500 l,

 

- Szkoła Podstawowa w Lipicach w ilości:                                  11 500 l,

 

- Szkoła Podstawowa w Królikowie w ilości:                               20 000 l,

 

- Biblioteka Publiczna w Grodźcu w ilości:                                 6 500 l,

- Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w ilości:                                       14 500 l.

 

Planowana łączna ilość (dla wszystkich jednostek) oleju wynosi: 140 000 l.

 

Zamawiający wprowadza prawo opcji dopuszczając możliwość zwiększenia ilości zakupionego paliwa do 10% wskazanej powyżej łącznej ilości, uzależniając to prawo od potrzeb Zamawiającego wynikających z warunków pogodowych.

 

Wymagania jakościowe dotyczące oleju opałowego są następujące:

 

- gęstość: w temperaturze 15 stopni C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20 stopniach C - max 0,835 kg/l)

 

- wartość opałowa - min 42,6 MJ/kg

 

- temperatura zapłonu - min 56 stopni C

 

- zawartość siarki - max 0,20%

 

- lepkość kinetyczna - max 6,00 m2/s

 

Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub faksowe pracownika Urzędu Gminy w Grodźcu:

 

- bezpośrednio do wskazanej jednostki

 

-  do 72 godzin od zgłoszenia

 

- w ilościach określonych w zgłoszeniu

 

Brak możliwości składania ofert częściowych.

 

Wspólny Słownik Zamówień: 09135100-5 - olej opałowy

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

 od podpisania umowy do 31.10.2010r.

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1)         posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)         posiadania wiedzy i doświadczenia,

3)         dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)         sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia   w wysokości: 5 000,00 zł.

 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100%=100 pkt.

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać do dnia: 2010-01-15 do godz.10.00

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Pokój nr 7

 

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-01-15, o godz.10.30 otwarcia ofert

w siedzibie zamawiającego:

Gmina Grodziec

ul. Główna 17

62-580 Grodziec

Sala Narad

                        

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. do dnia 2010-02-14.

 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy

 

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr: 5654 - 2010  z dnia 2010-01-07.

 

 

             Niniejsze ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grodziec oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grodziec.

 

 

 

 

Wójt Gminy Grodziec

____________________________________

Kierownik Zamawiającego

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.01.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 stycznia 2010 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2210
18 stycznia 2010 15:08 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika.
07 stycznia 2010 14:20 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika.
07 stycznia 2010 14:19 (Joanna Rowińska) - Zmiana treści dokumnetu.
Zatrzymaj banner przewijany