UA-138678613-1

Przetargi

Zaciągnięcie kredytu na zadanie: rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek w wysokości 1 000 000 PLN

Grodziec, 12.10.2010r.

RG.341-11/10Grodziec: Zaciągnięcie kredytu na zadanie: rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek
w wysokości 1 000 000 PLN

Numer ogłoszenia: 327728 - 2010; data zamieszczenia: 12.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2485500 w. 25, faks 063 2485500 wew. 22.

 • ·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaciągnięcie kredytu na zadanie: rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek w wysokości 1 000 000 PLN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie dotyczy czynności związanych z zamówieniem, którego przedmiotem jest zaciągnięcie kredytu na Zaciągnięcie kredytu na zadanie: rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Grodziec wraz z budową sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Stary Borowiec, Stare Grądy, Nowe Grądy i Aleksandrówek w wysokości 1 000 000 PLN . Cechy kredytu: a)oprocentowanie kredytu: stawka WIBOR 3M dla 3-miesięcznych okresów obrachunkowych na 25 dzień poprzedniego miesiąca. b)karencja w spłacie kredytu - do końca marca 2011; c)raty kredytu: płatne miesięcznie w latach 2011 - 2019r. na ostatni dzień miesiąca, termin ostatniej raty 15.03.2019 rok; d)odsetki od kredytu płatne do 15 następnego dnia miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie pisemnego zawiadomienia przez Bank. e)Kredyt płatny w ratach miesięcznych; Środki z kredytu przekazać na rachunek budżetu gminy Grodziec: BS O Grodziec 48853000000600018520000002 Całkowita spłata kredytu: 15.03.2019r.; f) zabezpieczenie kredytu: weksel In blanco; g)prowizja od udzielonego kredytu - płatna będzie jednorazowo, w dniu uruchomienia kredytu, poprzez wpłatę Zamawiającego na wskazane przez bank konto; h)istnieje możliwość wcześniejszych, przed ustalonymi terminami spłat rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; Zamawiający zastrzega sobie prawo: a)do rezygnacji z części kredytu w uzasadnionych okolicznościach; b)do wcześniejszej spłaty części kredytu w przypadku otrzymania refundacji ze środków krajowych;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • ·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • ·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97r. - Prawo Bankowe (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 72, poz. 655 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty
 • ·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • ·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • ·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • ·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • ·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • ·                  koncesję, zezwolenie lub licencję
  • ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • ·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • ·                  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • ·                  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • ·                  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • ·                  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • ·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • ·                  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • ·                  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • ·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie                                                                                                                                          
     SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu uruchomienia i wysokości kredytu, a także możliwość wcześniejszej spłaty kredytu. Zmiana taka nie może pociągnąć za sobą dodatkowych opłat i prowizji ze strony banku.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grodziec ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                                                                /-/ Piotr Juszczak

 

                                                                                                                            Kierownik Zamawiającego

 

                                                                                                                                                                                                                       

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.10.2010 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gospodarczego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2010 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1434
25 października 2010 11:57 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty.doc] do dokumentu.
15 października 2010 16:52 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [sprawozd_za_wykonanie_budzetu_2009_pdf.zip] do dokumentu.
15 października 2010 16:42 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [sprawozd_za_wykonanie_budzetu_2008_pdf.zip] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany