UA-138678613-1

Przetargi

Pełnienie funkcji koordynatora projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin RG.271.10.2011

                                                                                                          Grodziec, dn. 25.11.2011

RG.271.10.2011

 Grodziec: Pełnienie funkcji koordynatora projektu: Kto ty jesteś?
Polak, Wielkopolanin, Grodzianin

Numer ogłoszenia: 397256 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2485500 w. 25, faks 063 2485500 wew. 22.

 • ·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji koordynatora projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji koordynatora projektu Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin Nr POKL, POKL.09.01.01-30-055/11, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1, Podziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 listopada 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie obowiązków koordynatora projektu, do których należy: 1. przejęcie odpowiedzialności za realizację całości projektu zgodnie z harmonogramem 2. koordynowanie działań projektowych 3. prowadzenie Biura Projektu 4. nadzór nad zgodnością z zapisami zawartymi we wniosku dotyczącymi prowadzonych działań, w tym budżetem i harmonogramem 5. kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej 6. nadzorowanie bieżących postępów w realizacji projektu zgodnie z harmonogramem 7. nadzór nad monitoringiem i ewaluacją postępu rzeczowego 8. nadzór nad działaniami promocyjno- informacyjnymi 9. nadzorowanie pracy wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu 10. koordynacja działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem 11. utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunami projektu w instytucji pośredniczącej, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowe przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów i informacji, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z realizacji umowy, procedur, standardów, instrukcji do sprawozdań oraz innych obowiązujących dokumentów 12. nadzorowanie terminowego sporządzania wniosków o płatność wraz z zebraniem wszystkich załączników 13. koordynacja korespondencji związanej z projektem do instytucji pośredniczącej 14. nadzór nad zakupem urządzeń i materiałów dydaktycznych 15. nadzór nad wydatkami projektu 16. Nadzór nad przebiegiem zajęć 17. Praca własna koordynatora: 1) Wymagany, wynikający z Projektu wymiar czasu pracy koordynatora: a) w 2011 roku- 60 godzin- w miesiącu grudniu 60 godzin b) w 2012 roku- 720 godzin- 60 godzin miesięcznie c) w 2013 roku- 660 godzin- 60 godzin miesięcznie 2) praca własna koordynatora dokumentowana będzie kartami czasu pracy określonymi przez POKL 3) Miejsce pracy: Biuro Projektu Urząd Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 4) Koordynator projektu zobowiązany będzie wykonywać przedmiot zamówienia osobiście. Nie dopuszcza się podzlecania całości lub części zamówienia osobom trzecim. 18. Wynagrodzenie Wykonawcy: 1) Zadanie realizowane będzie na podstawie zawartej z wykonawcą umowy cywilnoprawnej. 2) Zapłata za świadczone usługi nastąpi po przedłożeniu za przepracowany miesiąc karty czasu pracy potwierdzonej przez Wójta Gminy Grodziec oraz rachunku lub faktury. 3) Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowiła zaoferowana stawka jednostkowa za 1 godzinę rozliczeniową czasu pracy Koordynatora projektu. 4) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.42.11.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • ·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • ·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • ·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • ·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • ·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • ·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Dokumenty potwierdzające: - Wykształcenie pedagogiczne; - Co najmniej 15- letni staż pracy w placówkach oświatowych; - Co najmniej 5- letni staż pracy na samodzielnym stanowisku kierowniczym; - Doświadczenie w zarządzaniu projektami POKL;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • ·                  1 - Cena - 30
 • ·                  2 - Wykształcenie - 10
 • ·                  3 - Doświadczenie - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grodziec pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

                                                                                                Kierownik Zamawiającego

______________________________ 

 Wójt Gminy Grodziec

   /-/  Piotr Juszczak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.11.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2011 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2376
15 grudnia 2011 14:48 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udziel_zam__bip_rg2711011.doc] do dokumentu.
08 grudnia 2011 10:18 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip.doc] do dokumentu.
02 grudnia 2011 14:15 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [wyjasnienie_do_siwz__10.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany