UA-138678613-1

Przetargi

Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin RG.271.11.2011

Grodziec, dn. 25.11.2011

RG.271.11.2011

 Grodziec: Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin
Numer ogłoszenia: 397576 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 063 2485500 w. 25, faks 063 2485500 wew. 22.

 • ·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu Kto ty jesteś? Polak, Wielkopolanin, Grodzianin Nr POKL, POKL.09.01.01-30-055/11, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, który realizowany będzie w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach i Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, w okresie od dnia podpisania umowy do 31 listopada 2013 roku. Przedmiotem zamówienia jest: pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu, do których należy: 1. Koordynacja działań rekrutacyjnych związanych z realizacją projektu, w szczególności: - przygotowywanie zgodnego w założeniami projektu regulaminu rekrutacji i nadzór nad realizacją, - koordynacja procesu rekrutacji uczestników, - kontakty robocze z potencjalnymi uczestnikami projektu, - ewidencja zgłoszeń potencjalnych uczestników projektu, w tym utworzenie listy uczestników oraz listy rezerwowej, - inne czynności związane z rekrutacją uczestników projektu i sprawozdawczością w tym zakresie 2. Działania w zakresie monitoringu i ewaluacji: - stworzenie narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia monitoringu i ewaluacji, - przygotowanie ankiet ewaluacyjnych na poszczególne szkolenia, analiza i opracowanie wyników, - kontrola zgodności i terminowości podejmowanych działań z harmonogramem i budżetem, - analiza osiągnięcia zakładanych rezultatów (twardych i miękkich) w projekcie, - zapewnienie zasady równych szans w trakcie realizacji projektu oraz promocja zasad równości płci, - prowadzenie rejestru czasu pracy (tzw. kart czasu pracy). 3. Sporządzanie wniosków o płatność 4. Promocja projektu 5. Inne zadania wskazane przez koordynatora projektu 6. Praca własna specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu: 1) Wymagany, wynikający z Projektu wymiar czasu pracy koordynatora: a) w 2011 roku- 40 godzin- w miesiącu grudniu 40 godzin b) w 2012 roku- 480 godzin- 40 godzin miesięcznie c) w 2013 roku- 440 godzin- 40 godzin miesięcznie 2) praca własna specjalisty ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu dokumentowana będzie kartami czasu pracy określonymi przez POKL 3) Miejsce pracy: Biuro Projektu Urząd Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec 4) Specjalista ds. organizacji monitoringu i ewaluacji projektu zobowiązany będzie wykonywać przedmiot zamówienia osobiście. Nie dopuszcza się podzlecania całości lub części zamówienia osobom trzecim. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy: 1) Zadanie realizowane będzie na podstawie zawartej z wykonawcą umowy cywilnoprawnej. 2) Zapłata za świadczone usługi nastąpi po przedłożeniu za przepracowany miesiąc karty czasu pracy potwierdzonej przez koordynatora projektu i Wójta Gminy Grodziec oraz rachunku lub faktury. 3) Podstawą obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy będzie stanowiła zaoferowana stawka jednostkowa za 1 godzinę rozliczeniową czasu pracy Koordynatora projektu. 4) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy podane na rachunku..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 79.42.11.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • ·                  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • ·           III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • ·           III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o                   Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • ·           III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • ·           III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • ·                  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • ·           III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • ·                  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Dokumenty potwierdzające: - Wykształcenie wyższe; - Doświadczenie w zarządzaniu projektami POKL;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • ·                  1 - Cena - 30
 • ·                  2 - Wykształcenie - 10
 • ·                  3 - Doświadczenie - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2011 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy Grodziec pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

                                                                                                                                        Kierownik Zamawiającego

________________________ 

 Wójt Gminy Grodziec

/-/     Piotr Juszczak  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.11.2011 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 listopada 2011 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2364
15 grudnia 2011 14:49 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udziel_zam__bip_rg2711111.doc] do dokumentu.
08 grudnia 2011 10:20 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip.doc] do dokumentu.
02 grudnia 2011 14:15 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [wyjasnienie_do_siwz__11.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany