UA-138678613-1

Przetargi

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych RG.271.3.2012

Grodziec, 2012-07-04

RG.271.3.2012

 

Grodziec: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych
Numer ogłoszenia: 234332 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby Budynków, obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej czynnej do budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych w tym do: 2.1 Urzędu Gminy w Grodźcu; 2.2 Zespołu Szkół w Grodźcu; 2.2 Szkół podstawowych w Gminie Grodziec; 2.3 Biblioteki Publicznej w Grodźcu; 2.4 Ośrodka Zdrowia w Grodźcu; 2.5 Ośrodka Zdrowia w Biskupicach; 2.6 Hydroforni w Grodźcu; 2.7 Hydroforni w Łagiewnikach; 2.8 Zespołu Pałacowego w Grodźcu; 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Wykaz budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych tj. wykaz Punktów Poboru Energii zwanych w SIWZ PPE określa Załącznik Nr 6 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju dostaw jak opisane w przedmiocie zamówienia tj. na potrzeby nowych budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • 3.1.1Wykonawca winien wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ważną w okresie wykonywania Umowy dostawy energii elektrycznej czynnej do PPE Zamawiającego oraz; 3.1.2 w przypadku Wykonawców nie będących właścicielem sieci dystrybucyjnej - posiada podpisaną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej przez OSD, 3.1.3 w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej - posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania dostaw odpowiadających dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonał lub wykonuje w okresie trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 dostawy (umowy) dot. dostawy energii elektrycznej czynnej realizowane przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 60 000,00 zł
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca winien wykazać, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Istotne postanowienia Umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarte są w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 3. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany umowy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy (Zał. Nr 5 do SIWZ). 4. W pozostałym zakresie mają zastosowanie postanowienia ogólne obowiązujące u Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż nie mogą być one sprzeczne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ww. istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności: - w przypadku wyłączenia budynku i obiektu lub budynków i obiektów z zasilania Zamawiający ograniczy zakres przedmiotu zamówienia. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu Umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego, zaś rozliczenie nastąpi zgodnie z dyspozycją wyrażoną w Rozdziale III pkt. 4 SIWZ, - nastąpi wzrost (obniżenie) zużycia ilości energii elektrycznej wg wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, - nastąpi zmiana mocy umownej, - nastąpi zmiana grupy taryfowej , - konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub w okolicznościach Siły Wyższej, - zmiany są korzystne dla Zamawiającego, - zmiany są konieczne w związku ze zmianami przepisów prawa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Grodzie, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Grodzie, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                                             Wójt Gminy Grodziec  

                                                                                                                /-/Piotr Juszczak     

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.07.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 lipca 2012 12:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1692
16 lipca 2012 12:48 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip.doc] do dokumentu.
09 lipca 2012 14:32 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [pytanie_i_odp_ii.zip] do dokumentu.
09 lipca 2012 14:31 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [pytanie_i_odp_i.zip] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany