UA-138678613-1

Przetargi

RG.271.5.2012 Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec

 

Grodziec, 2012-10-30

RG.271.5.2012

 

 

Grodziec: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec
Numer ogłoszenia: 424814 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec w roku szkolnym 2012/2013 w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziec. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Usługi będą realizowane w 4 szkołach podstawowych na terenie Gminy Grodziec. Jednostka 1 godzina w SIWZ to: 1. w przypadku zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych 45 minut, 2. w przypadku zajęć specjalistycznych-60 minut Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w poszczególnych szkołach: Część 1: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 16,2 grupy Szczegółowe wymagania w stosunku do osób prowadzących zajęcia oraz ich obowiązki. 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 2: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w dobywaniu umiejętności matematycznych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 3: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8, 2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 2. Obowiązki: e) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie a) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki b) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. c) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 4: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 10,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 5: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 10,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 6: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla osób z wadami słuchu- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 4,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęcia terapeutyczne dla osób z wadami słuchu 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 7: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 8: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia plastyczne łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 16,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia plastyczne 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 9: Zespół Szkół w Grodźcu- Szkoła podstawowa- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia teatralne łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- zajęcia teatralne 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 10: Szkoła Podstawowa w Królikowie- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 10,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 11: Szkoła Podstawowa w Królikowie- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8, 1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w dobywaniu umiejętności matematycznych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 12: Szkoła Podstawowa w Królikowie- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 4,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 13: Szkoła Podstawowa w Królikowie- Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 14: Szkoła Podstawowa w Królikowie- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 2. Obowiązki: f) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie a) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki b) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. c) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 15: Szkoła Podstawowa w Królikowie- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 16: Szkoła Podstawowa w Królikowie- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8 (1 grupa) 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 17: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- łączna liczba godzin- 75, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 16,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 18: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- łączna liczba godzin- 75, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 15, 2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w dobywaniu umiejętności matematycznych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 19: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 4,1 grupa 3. Wymagania: c) czynny zawodowo nauczyciel, d) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 4. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 20: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- łączna liczba godzin- 30, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 5,1 grupa 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 30.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające: 1.Aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu na stanowisku nauczyciela; 2. wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć na określoną część zamówienia;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z zastrzeżeniem punktu 2. 2.Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 1)zmiana okresu realizacji umowy, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, jest możliwa wyłącznie za zgodą obu stron umowy; 2)zmniejszenie wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy, jest możliwe wyłącznie za zgodą obu stron umowy, z zastrzeżeniem unormowań § 4 ust. 3 i 4. 3)w przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 4)w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy; 5)w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, możliwa jest zmiana postanowień umowy, wymaga to jednak zgody obu stron umowy. 3.Zmiany umowy, o których mowa w punkcie 2 , nie mogą powodować zwiększenia wartości umowy, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy. 4.Zmiany umowy, o których mowa w punkcie 2 umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2012 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Ciąg dalszy opisu przedmiotu zamówienia: Część 21: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych- hipoterapia- łączna liczba godzin- 45, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 1 (w tym zapewnienie dowozu na zajęcia, opieki i opłacenie ćwiczeń na koniu), 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia specjalistycznych zajęć terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych- hipoterapia 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 22: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 12,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 23: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 16,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędnych do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 24: Szkoła Podstawowa w Lipicach- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- język angielski- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 13,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędnych do prowadzenia zajęć rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych- język angielski 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 25: Szkoła Podstawowa w Biskupicach- Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 10,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 26: Szkoła Podstawowa w Biskupicach- Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 8,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 27: Szkoła Podstawowa w Biskupicach- Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 4,2 grupy 3. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 4. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 28: Szkoła Podstawowa w Biskupicach-Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 14,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 29: Szkoła Podstawowa w Biskupicach- Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy- łączna liczba godzin- 120, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 20,4 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. Część 30: Szkoła Podstawowa w Biskupicach- Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych- łączna liczba godzin- 60, łączna liczba uczniów objętych zajęciami 9,2 grupy 1. Wymagania: a) czynny zawodowo nauczyciel, b) nauczyciel posiadający wymagane kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz.400), niezbędne do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych 2. Obowiązki: a) Rzetelne i terminowe wykonywanie zadań określonych w umowie b) Promowanie podczas zajęć Europejskiego Funduszu Społecznego w tym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki c) Ewidencjonowanie czasu pracy poprzez prowadzenie Indywidualnej karty czasu pracy. d) Wykonawcy będą zobowiązani bezwzględnie dostosować czas realizacji zajęć w ramach projektu do ustalonego przez dyrektorów szkół biorących udział w projekcie planu zajęć oraz planu dowozów. Dotyczy to również organizacji wycieczek, spotkań, i wyjazdów w ramach zajęć, a także organizowanych imprez. 2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, PO KL Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

 

 

                                                                                               Z up. Wójta

                                                                                           /-/ Wiesława Szeflińska

                                                                                             Z-ca Wójta Gminy

____________________________________

 

                                                                                                                  Kierownik zamawiającego

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.10.2012
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Malinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 października 2012 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1671
28 listopada 2012 14:43 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zam__bip.pdf] do dokumentu.
27 listopada 2012 10:03 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty.pdf] do dokumentu.
30 października 2012 13:04 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [siwz_wraz_zal.doc] do dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany