UA-138678613-1

Przetargi

Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015 RG.271.7.2012

 

Grodziec, 2012-12-11

RG.271.7.2012

 

Grodziec: Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015
Numer ogłoszenia: 502580 - 2012; data zamieszczenia: 11.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bankowa obsługa budżetu obejmuje: 1) Urząd Gminy w Grodźcu 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu 3) Zespół Szkół w Grodźcu 4) Szkoła Podstawowa w Królikowie 5) Szkoła Podstawowa w Lipicach 6) Szkoła Podstawowa w Biskupicach 7) Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec Oprocentowanie: 1) Oprocentowanie rachunków bieżących, pomocniczych i wyodrębnionych: - oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej w dniu 04.12.2012r. WIBID 1M tj. 4,25%- marża banku; 2) Oprocentowanie lokat terminowych: - oprocentowanie oparte na stawce WIBID 1M obowiązującej w dniu 04.12.2012r. WIBID 1M tj. 4,25 % - marża banku; Prowadzenie obsługi bankowej obejmować będzie(uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek): * otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych; * otwarcie i prowadzenie rachunków pomocniczych; * rachunków do obsługi pozyskiwania środków zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych; * realizacje poleceń przelewów do innych banków; * realizacje poleceń przelewów wewnętrznych(między rachunkami w tym samym banku) * przyjmowaniu wpłat gotówkowych od Zamawiającego i jednostek organizacyjnych na rachunki podstawowe i inne; * przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki bankowe w kasie banku; * dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego i jednostek podległych; * potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy; * sporządzaniu wyciągów bankowych za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na rachunku; * udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych; * objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank zapewni bezpłatna pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym, powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach; - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji; - składania poleceń przelewów ze wszystkich rachunków; - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji; - import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej; - system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną prace kilku użytkowników; -przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat; - zbiorcze podpisywanie grupy przelewów; * przechowywanie depozytów; * udzielanie kredytów krótkoterminowych na podstawie corocznych uchwał budżetowych, w których Rada Gminy udziela upoważnienia dla Wójta Gminy na zaciągnięcie zobowiązania na występujący w ciągu roku przejściowy deficyt budżetu. * wydawanie opinii bankowej o prowadzenie rachunku bankowego oraz innych opinii i zaświadczeń w terminie 24 godzin. * miesięczna kapitalizacja odsetek na rachunkach budżetu Gminy i jednostek organizacyjnych, wpływ na rachunek budżetu. * możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100 000,00zł z głównego rachunku budżetu Gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne) oraz weekendowe. * automatyczne przeksięgowanie przez wykonawcę na rachunek Gminy w ostatnim dniu każdego miesiąca dochodów z tytułu naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych wskazanych przez Zamawiającego. * zerowanie bez opłat i prowizji na dzień 31 grudnia każdego roku sald rachunków dochodów i wydatków jednostek organizacyjnych Gminy zgodnie z dyspozycjami Gminy Grodziec , Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych polegających na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach (np. odsetki bankowe). Bank nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od: a) wszystkich wpłat i wypłat gotówkowych na i z rachunków Zamawiającego; b) realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego i jednostki organizacyjne; c) wpłat gotówkowych dokonywanych w banku na rzecz Gminy przez podatników podatków i opłat lokalnych, sołtysów; d) od prowadzonych rachunków bankowych Zamawiającego; e) za sporządzanie wyciągów bankowych oraz dokumentów źródłowych w formie papierowej oraz możliwości ich drukowania bezpośrednio przez zamawiającego w ramach możliwości elektronicznej; f) za instalacje systemu elektronicznego do dokonywania operacji bankowych, za przeszkolenie wskazanych pracowników i nie będzie pobierał opłaty abonamentowej; g) wydawanych zaświadczeń i opinii przez bank; h) otwieranych i likwidowanych rachunków bankowych na pisemny wniosek; i) zerowanie bez opłat i prowizji na ostatni dzień każdego roku sald rachunków jednostek organizacyjnych; j) rozliczenia obsługi bankowej pomiędzy Zamawiającym i bankiem będą dokonywane w złotych polskich. k)wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzenia;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97r. - Prawo Bankowe (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 72, poz. 655 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Procentowanie rachunków - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych oraz ilość rachunków bieżących i pomocniczych może się zmienić w trakcie trwania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2012 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                               Z up. Wójta         

                                                                                            Wiesława Szeflińska   

                                                                                            /-/ Z-ca Wójta Gminy   

___________________________________ 

                                                                                                                 Kierownik zamawiającego

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2012 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1835
03 stycznia 2013 08:08 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu__bip.doc] do dokumentu.
28 grudnia 2012 13:02 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip.doc] do dokumentu.
28 grudnia 2012 13:01 (Joanna Rowińska) - Usunięcie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip.doc] z dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany