UA-138678613-1

Przetargi

Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015 RG.271.1.2013

 

Grodziec, 2013-04-11

RG.271.1.2013

 

Grodziec: Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015.
Numer ogłoszenia: 142762 - 2013; data zamieszczenia: 11.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013-2015..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bankowa obsługa budżetu obejmuje: 1) Urząd Gminy w Grodźcu 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu 3) Zespół Szkół w Grodźcu 4) Szkoła Podstawowa w Królikowie 5) Szkoła Podstawowa w Lipicach 6) Szkoła Podstawowa w Biskupicach 7) Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec 8) Przedszkole Samorządowe w Grodźcu 1. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych może się zmienić w trakcie umowy. 2.Prowadzenie obsługi bankowej będzie polegało (uwzględniając potrzeby wszystkich jednostek)na : a)otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i rachunków pomocniczych(w tym rachunków do obsługi pozyskiwania środków zewnętrznych), z zachowaniem miesięcznego okresu kapitalizacji odsetek od zgromadzonych środków finansowych; b)realizacji poleceń przelewów c)przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki podstawowe i inne; d)dokonywaniu wypłat gotówkowych z rachunków zamawiającego i jednostek podległych; e)sporządzaniu wyciągów bankowych z podaniem salda rachunku na każdy dzień roboczy; f) wydawaniu blankietów czeków gotówkowych , ich potwierdzenia; g) sporządzaniu zaświadczeń o prowadzonych rachunkach; h) lokowaniu wolnych środków; i)objęciu systemem bankowości elektronicznej wszystkich obsługiwanych jednostek. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank zapewni bezpłatna pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym, powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwiać w szczególności: - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach - przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji - składania poleceń przelewów ze wszystkich rachunków - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji - import danych z programów księgowo-płacowych do systemu bankowości elektronicznej - system bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną prace kilku użytkowników - przechowywanie wysłanych przelewów w archiwum systemu przez okres 5 lat - zbiorcze podpisywanie grupy przelewów j) Wykonawca utworzy oddział lub punkt filialny na tereniem. Grodziec w terminie 30 dni od daty podpisania umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)zapewnienie usługi elektronicznego systemu rozliczeń ELIXIR b)możliwość deponowania wolnych środków pieniężnych powyżej 100 000,00zł z głównego rachunku budżetu gminy na lokaty terminowe typu overnight (lokaty nocne) oraz weekendowe; c)udostępnienie usługi systemu bankowości elektronicznej w każdej jednostce organizacyjnej, umożliwiając dokonywanie przelewów oraz uzyskanie informacji o stanie rachunku; d)dokonywanie zestawienia operacji na rachunkach na zakończenie dnia i udostępnienie tego zestawienia w formie wyciągu bankowego Zamawiającego w dniu następnym do godz.11.00; e)rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą usługi będą dokonywane w złotych polskich; f)wielkość prowizji i opłat oraz stałego wskaźnika K od oprocentowania środków na rachunkach nie może ulec zmianie w trakcie trwania umowy; g)Bank nie będzie pobierał: - innych niż określone w przedstawionej ofercie prowizji ani opłat z tytułu prowadzenia rachunków; - prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunki prowadzone przez Wykonawcę; - prowizji ani opłat za otwarcie rachunków; - prowizji od kwoty przelewu w związku z poleceniem wydanym przez Zamawiającego; - prowizji ani opłat za wypłatę gotówkową z rachunku zamawiającego na rzecz Zamawiającego; - prowizji ani opłat za wypłatę gotówkową Zamawiającego na rachunek zamawiającego; - prowizji ani opłat za sporządzanie wyciągów bankowych; - prowizji ani opłat z tytułu potwierdzenia stanu salda na rachunkach, otwarcia i zamknięcia rachunków oraz wystawiania zaświadczeń o prowadzeniu rachunków; - innych niż określone w ofercie opłat z tytułu świadczenia usług w systemie bankowości elektronicznej; - opłat od wpłat dokonywanych w kasie banku; - opłat za wydanie kart do podpisu elektronicznego; - opłat za pobranie blankietów czekowych; - opłat i prowizji od zerowania na ostatni dzień roku kalendarzowego sald rachunków jednostek organizacyjnych. h) Zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty zezwolenie na utworzenie i rozpoczęcie przez bank działalności wynikającej z ustawy z dnia 29.08.97r. - Prawo Bankowe (t.j. z 2002r. Dz. U. Nr 72, poz. 655 z późn. zm.) - dotyczy banków utworzonych po 1 stycznia 1998r.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Oprocentowanie rachunków - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek organizacyjnych oraz ilość rachunków bieżących i pomocniczych może się zmienić w trakcie trwania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 7 - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                                   /-/Piotr Juszczak

                                                                                      Wójt Gminy

_________________________________

                                                                                           Kierownik zamawiającego

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.04.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Malinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2013 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1997
29 kwietnia 2013 15:16 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zam__bip.doc] do dokumentu.
23 kwietnia 2013 08:34 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip.doc] do dokumentu.
23 kwietnia 2013 08:30 (Joanna Rowińska) - Usunięcie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip.doc] z dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany