UA-138678613-1

Przetargi

Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec RG.271.4.2013

RG.271.4.2013

 

Grodziec: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec
Numer ogłoszenia: 235064 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22 , strona internetowa www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie przez Wykonawcę pochodzących z terenu Gminy Grodziec zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, odpadów selektywnie zbieranych takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady ulegające biodegradacji, wielkogabarytowe; meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę; zużyte opony. Odpady będą dostarczane przez wyłonionego w przetargu przez Gminę Grodziec przedsiębiorcę, zwanego dalej Dostawcą, posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grodziec. Gmina Grodziec przewiduje dostarczyć następującą ilość odpadów w okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2013r.: niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 295,0 Mg; papier i tektura - 34,35 Mg; szkło - 66,85 Mg; tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe - 113,8 Mg; odpady ulegające biodegradacji - 50 Mg; odpady wielkogabarytowe - 3 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2,85 Mg; odpady budowlano - remontowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowę - 2 Mg; zużyte opony - 1 Mg. Podana ilość odpadów jest szacunkowa i należy traktować ją orientacyjnie, ponieważ może ona ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nie osiągnięcie wskazanych ilości odpadów komunalnych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.51.40.00-3.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt.1 lit. b ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługa może być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie Sp. z o.o. zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Województwa Wielkopolskiego jest regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, do którego Gmina Grodziec zobowiązana jest kierować odpady komunalne zmieszane, zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów. Ponadto w ramach umowy wykonawczej na świadczenie usług w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych także pozostałe odpady komunalne z terenu Gminy powinny być kierowane do tej Spółki. Zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów jest warunkiem pozyskania środków z Funduszu Spójności na realizacje przedsięwzięcia Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., ul. Sulańska 13, 62-510 Konin, kraj/woj. wielkopolskie.

 

                                                                                      /-/Piotr Juszczak

                                                                                        Wójt Gminy

____________________________________

                                                                                           Kierownik zamawiającego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.06.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 czerwca 2013 12:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1753
26 czerwca 2013 11:23 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zam__bip.doc] do dokumentu.
19 czerwca 2013 12:32 (Joanna Rowińska) - Dodanie dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany