UA-138678613-1

Przetargi

Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu RG.271.5.2013

 

Grodziec, 2013-07-16

RG.271.5.2013

 

 

Grodziec: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu
Numer ogłoszenia: 277540 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie, i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa dowozu dzieci wraz z opieką, która obejmuje: a) minimum 3 autokary z obsługą (kierowca i osoba sprawująca opiekę- z zastrzeżeniem, że osoba sprawująca opiekę nie może być kierowcą autobusu) Trasa obejmuje około407 km dziennie (drogi żwirowe - utwardzone 40 %, drogi asfaltowe 60 %) Czas dowozu od około 6.45 do 16.30 dziennie (szczegółowo określa harmonogram) Liczba dzieci dowożonych do szkół wynosi ok. 210 Dowóz obejmuje przewóz dzieci z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego do szkół i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić minimum trzech opiekunów do przewozu dzieci, którzy spełniają następujące warunki: są pełnoletni, posiadają zdolność do czynności prawnych, których stan zdrowia i doświadczenie gwarantuje prawidłowe sprawowanie opieki. Szczegółowe obowiązki przewoźnika i opiekunów określa Regulamin dowożenia uczniów do placówek oświatowych w Gminie Grodziec. W związku z likwidacją Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach oraz likwidacją Szkoły Podstawowej w Biskupicach zmianie uległy obwody pozostałych placówek oświatowych. Na dzień ogłoszenia zamówienia nie są jeszcze znane dokładne wykazy uczniów Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie oraz Przedszkola Samorządowego w Grodźcu. W związku z tym nie można jeszcze ustalić dokładnej listy uczniów objętych usługą dowozu. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany w tym zakresie od września 2013 roku. Zmiana liczby dzieci objętych dowozem może powodować zmiany w zakresie zasięgu i harmonogramu dowozów oraz liczby i miejsc przystanków na trasie. Zakres tras i godziny przejazdów określa harmonogram tras oraz mapa tras. (Harmonogram tras zostanie określony szczegółowo po ustaleniu planu zajęć w poszczególnych placówkach, do których zorganizowana będzie usługa dowozu). Usługa w okresie od 02.09.2013 roku do 30.06.2014.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4, 85.31.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000,00 zł. 3.Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: Konto Urzędu Gminy Grodziec: Bank Spółdzielczy o Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) 4.W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego z wpisaniem na dowodzie wpłaty: wadium w przetargu pn: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie, i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu lub nr sprawy RG.271.5.2013 Sposób przekazania: ksero dowodu wniesienia wadium poświadczone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego przed godziną otwarcia ofert. W przypadku wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę p.z.p. formach należy oryginał dokumentu wadium załączyć razem z ofertą ( dokument należy załączyć na początku oferty). 7. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium Zamawiający dokona zwrotu, zatrzymania wadium zgodnie z przepisami określonymi w art. 46 ustawy p.z.p.

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oprócz zał. nr 2 do SIWZ przedstawi licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w dokumentach dział VI pkt C3, C6
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w dokumentach dział VI pkt C2, C4,C5
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w załączonym do SIWZ projekcie umowy i po spełnieniu wskazanych w projekcie umowy warunków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2013 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec pokój nr 7 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                   /-/Piotr Juszczak

                                                                                      Wójt Gminy

____________________________________

                                                                                    Kierownik zamawiającego

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.07.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Gabriel Rybicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2013 12:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1684
06 sierpnia 2013 12:25 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udziel_zam.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2013 10:01 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty_ii__bip.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2013 09:27 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [rezygnacja_oferenta.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany