UA-138678613-1

Przetargi

Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie, i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu RG.271.2.2014

 

Grodziec, 2014-06-12

RG.271.2.2014

 

 

Grodziec: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie, i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu
Numer ogłoszenia: 199614 - 2014; data zamieszczenia: 12.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie, i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Usługa dowozu dzieci wraz z opieką, która w zakresie obejmuje: minimum 3 autokary z obsługą (kierowca i osoba sprawująca opiekę- z zastrzeżeniem, że osoba sprawująca opiekę nie może być kierowcą autobusu). Trasa obejmuje około407 km dziennie (drogi żwirowe - utwardzone 40 %, drogi asfaltowe 60 %) Czas dowozu od około 6.45 do 16.30 dziennie (szczegółowo określa harmonogram). Liczba dzieci dowożonych do szkół wynosi ok. 210. Dowóz obejmuje przewóz dzieci z miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego do szkół i z powrotem wraz z zapewnieniem im opieki. Wykonawca jest zobowiązany zatrudnić minimum trzech opiekunów do przewozu dzieci, którzy spełniają następujące warunki: są pełnoletni, posiadają zdolności do czynności prawnych, których stan zdrowia i doświadczenie gwarantuje prawidłowe sprawowanie opieki. Szczegółowe obowiązki przewoźnika i opiekunów określa Regulamin dowożenia uczniów do placówek oświatowych w Gminie Grodziec. Zmiana liczby dzieci objętych dowozem może powodować zmiany w zakresie zasięgu i harmonogramu dowozów oraz liczby i miejsc przystanków na trasie. Zakres tras i godziny przejazdów określa harmonogram tras oraz mapa tras. (Harmonogram tras zostanie określony szczegółowo po ustaleniu planu zajęć w poszczególnych placówkach, do których zorganizowana będzie usługa dowozu). Usługa w okresie od 01.09.2014 roku do 30.06.2015 roku. W ramach umowy zawartej na podstawie niniejszego postępowania przetargowego należy również zapewnić dowóz uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipicach (SSPL) oraz uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej im. gen. Edmunda Taczanowskiego w Biskupicach (SSPB) na następujących zasadach: 1.podstawą oraz warunkiem koniecznym organizacji dowozu dla uczniów SSPL i SSPB, jest całkowite dostosowanie się szkół niepublicznych do istniejących tras i godzin dowozów obowiązujących na terenie Gminy Grodziec. 2.W sytuacji gdy Gmina nie organizuje dowozu na danej trasie i o danej godzinie, a dowóz taki jest niezbędny dla uczniów SSPL i uczniów SSPB, odpowiedzialnym za jego organizację i finansowanie jest Stowarzyszenie Razem dla Szkół; dotyczy to także sytuacji gdy na dany dowóz Gmina nie ma możliwości zapewnienia miejsc siedzących dla uczniów szkół niepublicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.17.20.00-4, 85.31.21.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 3 000,00 zł. 3.Wykonawca wnosi wadium: 3.1) w pieniądzu, sposób przekazania: Konto Urzędu Gminy Grodziec: Bank Spółdzielczy o.Grodziec 89 8530 0000 0600 0185 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form: 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) 4.W przypadku wadium wnoszonego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jako zobowiązanego należy oznaczyć wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego z wpisaniem na dowodzie wpłaty: wadium w przetargu pn: Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie, i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu lub nr sprawy RG.271.2.2014 Sposób przekazania: ksero dowodu wniesienia wadium poświadczone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego przed godziną otwarcia ofert. W przypadku wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez ustawę p.z.p. formach należy oryginał dokumentu wadium załączyć razem z ofertą ( dokument należy załączyć na początku oferty). 5. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium Zamawiający dokona zwrotu, zatrzymania wadium zgodnie z przepisami określonymi w art. 46 ustawy p.z.p.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oprócz zał. nr 2 do SIWZ przedstawi licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w dokumentach dział VI pkt C3, C6 SIWZ
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz w dokumentach dział VI pkt C2, C4,C5 SIWZ
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach opisanych w załączonym do SIWZ projekcie umowy i po spełnieniu wskazanych w projekcie umowy warunków

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.06.2014 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec pokój nr 7 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                  /-/ Wiesława Szeflińska

                                                                                                                                      Z-ca Wójta Gminy

_______________________

                                                                                                                      Kierownik zamawiającego

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.06.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Malinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2014 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1505
09 lipca 2014 09:56 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zam__bip.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 lipca 2014 09:59 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadom_o_wyb_oferty__bip_z_dn_04072014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 lipca 2014 08:49 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [rezygnacja_oferenta.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany