UA-138678613-1

Przetargi

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie RG.271.6.2014

 

Grodziec, dn. 14.08.2014

RG.271.6.2014

 

Grodziec: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie
Numer ogłoszenia: 271638 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec , ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu Gmina Grodziec dla najmłodszych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej). Zamówienie obejmuje następujące części: Część 1.-Dostosowanie pomieszczeń- zakup wyposażenia toalet dla dzieci i personelu Część 2.- Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach Część 4.- Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych Cześć 6.- Zakup sprzętu elektronicznego Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania numer: 1, 2, 4, 6 Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę części Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie, Królików 82, 62-580 Grodziec. Wykonanie zamówienia w okresie od 1 października 2014 roku do 30 listopada 2014 roku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.13.00-6, 32.31.00.00-9, 32.32.12.00-1, 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2, 39.71.32.10-8, 39.71.34.20-3, 39.71.34.30-6, 44.41.13.00-7, 44.41.16.00-0, 44.41.17.10-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ). Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ). Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ). Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ). Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie (zał. nr 2 do SIWZ). Ponadto Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wzór umowy, która zawarta będzie z Wykonawcą stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zamawiający dopuszcza: 2.1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 2.2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania 2.3. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2.4. ze względu na dofinansowane zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie. 3. Warunki dokonywania zmian: 3.1 inicjowanie zmian na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 3.2 uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 3.3 zmiany umowy, o których mowa powyżej muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. 3.4 forma pisemna pod rygorem nieważności w formie aneksu do umowy. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Przyjęcie warunków niniejszego postępowania, tj. złożenie oferty jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy proponowanego przez Zamawiającego. 6. W celu podpisania umowy uprawniony przedstawiciel Wykonawcy, którego oferta została wybrana, powinien zgłosić się do siedziby Zamawiającego w terminie podanym w zawiadomieniu o wyborze oferty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodziec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 11.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2014 godzina 10:00, miejsce:Urząd Gminy Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec - pokój nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu Gmina Grodziec dla najmłodszych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostosowanie pomieszczeń- zakup wyposażenia toalet dla dzieci i personelu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostosowanie pomieszczeń- zakup wyposażenia toalet dla dzieci i personelu - szczegółowy zakres zamówienia zawiera SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.32.10-8, 44.41.13.00-7, 44.41.16.00-0, 44.41.17.10-4.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.11.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach - szczegółowy zakres zamówienia zawiera SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.34.20-3, 39.71.34.30-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.11.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i artykułów plastycznych - szczegółwy zakres zamówienia zawiera SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.11.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zakup sprzętu elektronicznego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup sprzętu elektronicznego - szczegółowy zakres zamówienia zawiera SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.13.00-6, 32.31.00.00-9, 32.32.12.00-1, 30.23.60.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 30.11.2014.
  • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

 

                                                                                                                                /-/ Wiesława Szeflińska

                                                                                                                                     Z-ca Wójta Gminy

_______________________

                                                                                                                      Kierownik zamawiającego

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.08.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Malinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2014 10:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1578
25 sierpnia 2014 13:25 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2014 10:29 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [siwz_wraz_z__zalacznikami.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2014 10:27 (Joanna Rowińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany