UA-138678613-1

Przetargi

Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie RG.271.9.2014

        Grodziec, 2014-10-08

RG.271.9.2014                                                                                                                    

Grodziec: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie
Numer ogłoszenia: 333142 - 2014; data zamieszczenia: 08.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie, tel. 63 2485500 w. 25, faks 63 2485500 wew. 22 , strona internetowa www.bip.grodziec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Królikowie. Zamówienie realizowane w ramach projektu Gmina Grodziec dla najmłodszych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej). Zamówienie obejmuje zakup sprzętu elektronicznego, natomiast szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera zaproszenie do negocjacji..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.13.00-6, 32.31.00.00-9, 32.32.12.00-1, 30.23.60.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 3 Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Zamawiający Gmina Grodziec dwukrotnie już ogłaszała postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiotowe zadanie. W pierwszym postępowaniu nie złożono oferty na daną część zamówienia, natomiast w drugim postępowaniu oferta z najniższą ceną przewyższyła kwotę jaką Zmawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w danej części. Ze względu na finansowanie zadania ze środków unijnych wykluczona została również przesłanka o zwiększeniu tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Termin realizacji projektu rozpoczyna się od 1 września 2014r. i kończy 30 listopada 2014r. z tego powodu Zamawiający zmuszony jest udzielić zamówienia w cytowanym wyżej trybie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • COPY SERVICE TOMASZ BONDAR, ul. Widok 53 A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

 

 

Z-ca Wójta Gminy Grodziec  

                                                                                                             /-/ Wiesława Szeflińska

                                                                                                    ___________________________

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.10.2014r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Malinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 października 2014 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1460
14 października 2014 12:45 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udziel_zam_rg27192014.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 października 2014 12:43 (Joanna Rowińska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany