UA-138678613-1

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.12.2014

Grodziec, dnia 30 grudnia 2014 roku

RG.271.12.2014

 

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

 

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodziec zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

 1. opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy dla terenu Gminy Grodziec wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja
 2. opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej analiz, warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z odrębnych przepisów.

 

       I.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy dla terenu Gminy Grodziec wraz z wykazem instytucji do uzgodnień, których wymaga dana decyzja
 2. Opracowywanie w formie pisemnej i elektronicznej analiz, warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z odrębnych przepisów.
 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy każdorazowo w terminie:

1)     7 dni od otrzymania wniosku w przypadku decyzji o warunkach zabudowy

2)     5 dni od otrzymania wniosku w przypadku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego wykonany przedmiot umowy na własny koszt.
 2. Ujawnione wady i usterki przedmiotu umowy wykryte przy odbiorze lub w okresie gwarancji Wykonawca będzie usuwał najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych począwszy od ich stwierdzenia.
 3. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące, licząc od daty odbioru każdorazowego zakresu zakończenia przedmiotu umowy.
 4. Roczna szacunkowa ilość projektów decyzji, o których mowa pkt. 1 wynosi 35. 

 

    II.            Warunki finansowe

 1. Poprzez wartość zamówienia należy rozumieć cenę za jeden kompletnie przygotowany projekt decyzji o której mowa w części I. pkt. 1.
 2. Płatność nastąpi po odbiorze poszczególnych opracowań i przedłożeniu rachunku/ faktury w terminie 30 dni od otrzymania rachunku/ faktury przez Zamawiającego
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy, gwarancji, podatki, należne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do kwartalnych rozliczeń, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału. 

 

 III.            Istotne postanowienia

 1. Termin realizacji zamówienia od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
 2. Wykonawcą zamówienia może być osoba, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami), albo osoba wpisana na listę samorządu zawodowego architektów posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 3. Treść umowy, która stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia może podlegać modyfikacji w zależności od formy prawnej Wykonawcy wyłonionego w wyniku postępowania.

 

  IV.            Kryteria oceny ofert

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny- przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert

 

     V.            Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

 1. pełną nazwę wykonawcy,
 2. adres siedziby Wykonawcy,
 3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca posiada uprawnienia wynikające z art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku poz. 647 z późniejszymi zmianami), albo jest osobą wpisaną na listę samorządu zawodowego architektów posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej.
 4. Cenę oferty zawierającą wszystkie koszty za jeden kompletnie przygotowany projekt decyzji o której mowa w części I. pkt. 1.

 

  VI.            Data i miejsce składania ofert;

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 09 stycznia 2015 roku o godzinie 15:45. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grodźcu.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

 

 1. VII.            Wybór najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia. 

 

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy Grodziec

                                                                                                     /-/ Anna Andrzejewska

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 grudnia 2014 roku
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Olga Orkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2014 09:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2080
12 stycznia 2015 13:01 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [img.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 09:18 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [druk_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2014 09:17 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [projekt_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany