UA-138678613-1

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn. ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy”.

Grodziec, dnia 09.01.2015 r.

RG.271.2.1.2015

 

 

………………………………..                                                       

                 pieczęć Zamawiającego

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

                        w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro                        
 na  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania

 

pn. ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy”.

 (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana)

 

  1. Nazwa (firma), adres Zamawiającego.

Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

NIP 665-27-67-564

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz  z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla ww. inwestycji zgodnie z Ustawą Prawo budowlane. Długość odcinka planowanej do budowy drogi to ok. 1900 mb i szer. 4,0 mb wraz  z poboczami i odwodnieniem powierzchniowym.

 

  1. Termin wykonania zamówienia:

- do 30.06.2015 r.

 

  1. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

a)      na adres: Gmina Grodziec, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec

b)      w wersji elektronicznej na adres e-mail:piotr.malinowski@grodziec.pl

          w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.01.2015 r., godz.: 12:00.

Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego.

 

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

a)      wypełniony i podpisany formularz oferty

 

 

 

 

                                                                                                                               Wójt Gminy Grodziec

                                                                                                                              /-/ Anna Andrzejewska

                                                                                                                          …………………………………………………

                                                                                                         (pieczęć i podpis osoby występującej

                                                                                                           w  imieniu Zamawiającego)

                                  

 

 

 

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

 

                        na  wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania                            

pn. ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy”.

 

Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

NIP: ..................................................................................................................................

REGON: ...........................................................................................................................

Numer rachunku bankowego: ..........................................................................................

 

  1. Oferuję wykonanie prac objętych rozeznaniem cenowym, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:                                                                                                                               

netto: ....................................................PLN

(słownie: ……………….................................................... .................................................),                                        podatek VAT:  .................................... PLN,

brutto: .................................................. PLN

(słownie: ............................................................................................... ..............................).

  1. Termin realizacji usługi   ……………………………..………
  2. Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
  3. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności związanych z wykonaniem niniejszego zamówienia.
  4. Oświadczamy, że zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach podanych w projekcie umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
  5. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a)      ..........................................................

b)      …………………………………………

 

                                

                                                                                                                       ..........................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli                         w imieniu Wykonawcy)

 

 

Miejscowość ............................, dnia .......................... roku

 

PROJEKT                                                                                                               Załącznik nr 2

 

 

UMOWANR RG.272.2…2015

 NA  WYKONANIE DOKUMENTACJI

PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

 

zawarta w dniu ……………. 2015 roku w Grodźcu pomiędzy :

Gminą Grodziec, reprezentowaną przez Wójta Gminy –  Annę Andrzejewską

/Zamawiający/

a

………………zwanym w treści Wykonawca, w imieniu którego występuje : ………………

 

 

                                                                       § 1

 

           Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na:  budowę drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy.

 w zakresie: przedmiar, kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

            Dokumentacja, o której mowa wyżej ma charakter kompleksowej dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym Wydział Architektury i Budownictwa w Koninie. W razie konieczności dokonania poprawek w dokumentacji w celu uzyskania pozwolenie na budowę Wykonawca dokona ich bez dodatkowej zapłaty.

 

                                                                       § 2

 

            Wybór Wykonawcy nastąpił bez stosowania trybu przewidzianego przez ustawę – Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).

           

 

                                                                       § 3

 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego  projekt budowlany w/w inwestycji  w 5-ciu egzemplarzach.

     Dokumentacja zostanie sporządzona do dnia 30.06.2015 r.

 

                                                                       § 4

Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć zaktualizowane podkłady geodezyjne.

                                                                       § 5

            Zamawiający zapłaci Wykonawcy  za wykonanie projektu wskazanego w § 1 i 3 kwotę netto – ……. złotych kwota brutto …….  złotych, (słownie: ……………………………. złotych  00/100).

Zapłata nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę faktury.

Podstawą do wystawienia faktury będzie protokolarne przekazanie projektu budowlanego Wykonawcy wraz z pozwoleniem na budowę bez zastrzeżeń.

           

 

Opłaty skarbowe i administracyjne, opłaty za uzgodnienia, decyzje i itp. ponosi Zamawiający.

            Wykonawca przekaże Zleceniobiorcy mapy do celów projektowych oraz potrzebne badania geotechniczne i inne dokumenty w terminie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie projektu budowlanego zgodnie z umową.

                                                                      

                                                                      § 6

 

            W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  Zamawiający  może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

            W przypadku przesunięcia terminu realizacji dokumentacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  Zamawiający  obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

            W przypadku opóźnienia terminu płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.                    

                       

 

                                                                        § 7

            W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku dostawca lub Zleceniobiorca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.              

                                                                       § 8

            W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

                                                                       § 9

            Sprawy sporne, jakie mogą ewentualnie wyniknąć w trakcie realizacji postanowień umowy, podlegają rozpatrzeniu przez właściwy Sąd dla siedziby Zamawiającego ale                w pierwszej kolejności Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygnięcia sporu.                       W wypadkach losowych strony będą działać w porozumieniu.

                                                                        § 10

Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiający i jeden dla Wykonawcy.                          

                                                                       § 11

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Zleceniodawca:                                                                                  Zleceniobiorca:

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.01.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Piotr Malinowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2015 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 2311
02 lutego 2015 11:21 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [protokol_z_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2015 12:00 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [rg271212015.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2015 12:00 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [informacja_do_zaproszenia_do_skladania_ofert.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany