UA-138678613-1

Przetargi

Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro RG.271.2.2.2015.

Grodziec, dnia  13 stycznia 2015 roku

RG.271.2.2.2015

Zaproszenie do składania ofert

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro Wójt Gminy Grodziec zwraca się z prośbą  o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie zamówienia obejmującego:

 

Dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz środków czystości, określonych w formularzu asortymentowo-cenowym wyszczególnionych w załączniku nr 1 do niniejszej zaproszenia, po cenach określonych w ofercie wykonawcy zamówienia dla następujących  jednostek organizacyjnych Gminy Grodziec:

- Urząd Gminy Grodziec

-Zespół Szkół w Grodźcu

-Przedszkole Samorządowew Grodźcu

-Szkoła Podstawowa w Królikowie

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grodźcu

- Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec. 

       I.            Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne dostarczanie Zamawiającemu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz  środków czystości w asortymencie i ilości zgodnej  z zapotrzebowaniem złożonym drogą pisemną, telefoniczną bądź mailową,
 2. Zamówione artykuły winny być dostarczone transportem własnym Wykonawcy do siedziby zamawiającego lub wskazanej jednostki organizacyjnej  w nienaruszonych opakowaniach, winny posiadać najwyższą jakość i sprawność.
 3. Termin dostaw do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
 4.  Zamawiający zastrzega, że ilości artykułów wskazane w załączniku nr 1  do niniejszego zaproszenia są ilościami szacunkowymi  służącymi do skalkulowania ceny oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianych towarów oraz dostosowania zamawianego asortymentu w zależności od rzeczywistych potrzeb. Powyższe zmiany nie mogą powodować zmian cen jednostkowych.

 

       II.            Warunki finansowe

 1. Przez wartość zamówienia należy rozumieć wartość  określoną przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 , która została określona jako iloczyn szacunkowej ilości materiałów wskazanych przez Zamawiającego oraz wskazanych przez Wykonawcę cen jednostkowych.
 2. Ilości zakupionych  materiałów mogą różnić się od ich szacunkowej ilości w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający  zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie zakupione ilości materiałów.
 3. Za każdą dostarczoną partię materiałów biurowych, środków eksploatacyjnych i środków czystości, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem, wykonawca wystawi zamawiającemu odrębne faktury VAT, które będą regulowane przelewem na  konto wykonawcy w terminie  14 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego.

 III.            Istotne postanowienia

 1. Termin realizacji zamówienia od 27 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:    
    a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie                                                                                    
   b) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.                                                                                                           

  IV.            Kryteria oceny ofert

 1. O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny- przy spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w niniejszym zaproszeniu do składania ofert.
 2. Zaoferowane ceny nie ulegają zmianie w okresie trwania umowy.

  V.            Sposób przygotowania oferty

Oferta musi zawierać:

 1. pełną nazwę wykonawcy,
 2. adres siedziby Wykonawcy,
 3. Cenę oferty zawierającą wszystkie koszty sporządzoną zgodnie z załączonym formularzem asortymentowo  - cenowym.

  VI.            Data i miejsce składania ofert;

 1. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2015 roku o godzinie 15:45. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Grodźcu.
 2. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Grodźcu, ul. Główna 17, 62-580 Grodziec.

 VII.            Wybór najkorzystniejszej oferty

Niniejsze zaproszenie do składania ofert nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia   zamówienia. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych  w zaproszeniu i przekaże oświadczenie o przyjęciu oferty wybranemu Wykonawcy zamówienia. 

                                                                                                                          Wójt  Gminy Grodziec

                                                                                                                         /-/ Anna Andrzejewska

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.01.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Nowicka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 stycznia 2015 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Joanna Rowińska
Ilość wyświetleń: 1847
27 stycznia 2015 13:18 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [protokol_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 stycznia 2015 12:00 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [pulpit.zip] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2015 12:43 (Joanna Rowińska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_grodziec.xls] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Zatrzymaj banner przewijany